Czas pracy dyrektora logopedy
Odpowiada
17.05.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Witam, proszę o uszczegółowienie odpowiedzi tzn. logopeda zostaje dyrektorem przedszkola i po obniżeniu pensum ma 8 godzin do realizacji z dziećmi z tego 5 poprowadzi jako zajęcia logopedyczne. Jak rozliczyć czas pracy jeśli godzina pracy dyrektora i godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut a zajęcia logopedyczne w myśl rozporządzenia trwają 45?

Odpowiedź:

Czas pracy logopedy, również logopedy dyrektora, wynosi ustaloną przez organ prowadzący liczbę 60 – minutowych godzin pensum. Natomiast czas trwania zajęć logopedycznych z dzieckiem wynosi 45 minut. Zgodnie z § 16 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, godzina zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęć logopedycznych trwa 45 minut. Dopuszczalne przy tym jest prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami danego dziecka.

Logopeda w ramach czasu pracy nie prowadzi wyłącznie zajęć z dziećmi, ale realizuje również inne zadania i zajęcia wynikające z zajmowanego stanowiska Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z powyższym jego pensum określone jest w godzinach zegarowych. Skoro dyrektor ma po zniżce 8 godzin pensum to jego pobyt w przedszkolu oznacza 8 godzin x 60 minut w ciągu 5 dni i w tym czasie realizuje m.in.  zajęcia logopedyczne z uczniami np. 5 godzin po 45 minut.

Podstawa prawna:

  • 42 ust. 6 i ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),

§ 16, 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1280) 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz