Badanie ankietowe
Odpowiada
11.08.2011
Lucyna Gromiec

Prawnik

PYTANIE

Często do szkoły zwracają się różne instytucje (sanepid, urząd miejski, inne szkoły, osoby piszące prace magisterskie) z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia anonimowej ankiety wśród uczniów gimnazjum.

Wymagamy, aby rodzice uczniów wyrazili zgodę na udział dziecka w takiej ankiecie. Właściwie jednak nie wiemy, jaka jest podstawa prawna takiego żądania. Czy na udział w każdym badaniu ankietowym ucznia, musi się zgadzać jego rodzic?

ODPOWIEDŹ

To dyrektor szkoły w odpowiedzi na pisemną prośbę wnioskodawcy wyraża zgodę (lub tej zgody nie udziela) na przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów szkoły, którą kieruje. Wynika to z przypisanej mu normy kompetencyjnej w zakresie sprawowanego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Zgoda rodziców nie jest w tym wypadku wymagana.

Przepisy prawa milczą w kwestii ewentualnej zgody rodziców ucznia na jego udział w badaniach ankietowych, które i tak siłą rzeczy są anonimowe. Wydaje się, że kwestia ta powinna zostać uregulowana w statucie szkoły.

Pamiętajmy jednak, że rada rodziców, jako niezależny społeczny organ szkoły, który z mocy ustawy o systemie oświaty posiada kompetencje do występowania do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Jeżeli rodzice chcą mieć prawo głosu w tej konkretnej sprawie, powinni wystąpić z takim wnioskiem do dyrektora.

Niezależnie jednak od tego, niektóre instytucje podejmują badania ankietowe, działając w ramach określonych przepisami prawa i podejmując czynności w celu wykonania nałożonych na nie zadań i realizacji kompetencji. Przeprowadzenie badań będzie wtedy uzasadnione.

Kwestie dopuszczalności wykorzystywania danych regulują przepisy określające kompetencje poszczególnych instytucji i podmiotów. Te szczególne wobec ustawy o ochronie danych osobowych przepisy dają odpowiedź na pytania, w jaki sposób, w jakich okolicznościach i przy zachowaniu jakich procedur podmioty publiczne mogą z danych osobowych korzystać.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  2. Statut szkoły.

  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz