Awans zawodowy w szkole niepublicznej
Odpowiada
27.07.2011
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Jestem nauczycielem kontraktowym i dyrektorem małej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej.

Czy istnieje możliwość, abym zrobiła awans na stopień nauczyciela mianowanego? Dodam, że stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam w czerwcu 2005 r., a dyrektorem jestem od września 2007 r. Ponadto prowadzę zajęcia dydaktyczne w wymiarze 14 godzin.

ODPOWIEDŹ

Zasady zatrudniania nauczycieli oraz ich prawa i obowiązki uzależnione są od rodzaju szkoły i placówki oświatowej. Nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej w pełni podlegają przepisom Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), dalej KN. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b KN nauczyciele zatrudnieni w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych podlegają Karcie Nauczyciela w zakresie określonym tą ustawą. Zakres podlegania pod KN nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych określa przede wszystkim art. 91b KN. Zgodnie z art. 91b ust. 2 pkt 1 i 3 KN do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach, bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 11a i art. 63 KN, zaś w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają zastosowanie m.in. przepisy art. 9–9i, czyli dotyczące awansu zawodowego.

Stosownie do przepisu art. 9e ust. 1 KN dyrektora szkoły, po spełnieniu określonych warunków, nie obowiązuje odbywanie stażu, bowiem dla niego równoważny z okresem stażu jest okres zatrudnienia. Jednak zastosowanie art. 9e ust. 1 KN dotyczy dyrektora, który posiada stopień nauczyciela mianowanego i chce uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego. W opisanym przypadku nauczyciel posiada stopień awansu nauczyciela kontraktowego, a nie mianowanego.

W związku z tym, tak jak i w przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego, należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9 h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu prowadzonym przez organ prowadzący o nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – sprawuje organ nadzoru pedagogicznego.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz