Aktualności

Zmiany w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Zmiany w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

04.12.2007

Z dniem 1 grudnia br., po konsultacjach społecznych, weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Niniejszy akt prawny eliminuje nadmierne rygory formalne i organizacyjne. Istotą wprowadzonych zmian jest ograniczenie ilości dokumentów załączanych przez nauczyciela do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego oraz oddzielenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela dokonywanej przez dyrektora szkoły od oceny spełniania przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego dokonywanej przez komisje kwalifikacyjne i komisje egzaminacyjne.


Rozporządzenie:


1. wprowadziło nowe brzmienie paragrafu 9 dotyczące
zredukowania ilości dokumentów załączanych przez nauczyciela do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego. Po zmianach nauczyciel nie ma obowiązku załączania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu, a jedynie zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o tych dokumentach. Uchylono przepis zezwalający nauczycielom dołączanie do wniosku innej dokumentacji świadczącej o ich osiągnięciach zawodowych;


Nauczyciele urlopowani na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych do wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne będą załączać sprawozdanie z realizacji w okresie ostatnich 3 lat zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, potwierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej;


2. określiło w paragrafie 10 jednoznacznie,
jakie wymagania muszą spełniać eksperci wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej, powoływanej dla danego nauczyciela;


3. paragraf 11 ust. 2 określa jednoznacznie termin uzupełnienia braków wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.
Nieuzupełnienie przez nauczyciela braków w terminie 14 dni skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;


4. nadało nowe brzmienie dotychczasowym załącznikom do rozporządzenia;


5. uchyliło dotychczasowe załączniki nr 6, 7 i 9 określające wzory aktów nadania stopnia awansu zawodowego z mocy prawa, z uwagi na fakt, iż nie nadaje się ich już w tym trybie;


6. wprowadziło okres przejściowy do 31 grudnia 2007 r. dla osób ubiegających się o stopień awansu zawodowego. Dla nauczycieli, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszczęli, ale nie zakończyli postępowania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego zastosowanie będą miały dotychczasowe przepisy. Nauczyciele, którzy uzyskali ocenę dorobku zawodowego za okres stażu i przygotowali całą niezbędną dokumentację, a nie złożyli wniosku o wszczęcie postępowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mają możliwość jej przedłożenia bez dokonywania jakichkolwiek zmian.


Zespół redakcyjny OiP

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz