Aktualności

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne

16.08.2011

Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sportu i Turystyki, podpisał rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Podpisane 9 sierpnia 2011 r. rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 13a ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Zgodnie z upoważnieniem, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, określa – w drodze rozporządzenia – dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie lub aktywności fizycznej, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły. Powyższe upoważnienie zostało dodane w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie art. 58 pkt 3 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (DzU nr 127, poz. 857 i nr 151, poz. 1014).

Zgodnie z rozporządzeniem zajęcia wychowania fizycznego są realizowane jako zajęcia klasowo-lekcyjne lub zajęcia do wyboru przez uczniów. Ponadto w rozporządzeniu określono warunki i sposób realizowania zajęć wychowania fizycznego.

Pojęcie „zajęcia klasowo-lekcyjne” oznacza formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana „klasą” uczestniczy w „lekcji”), nie zaś miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotu wychowanie fizyczne zajęcia wychowania fizycznego nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

Zajęcia do wyboru przez uczniów będą realizowane jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, zajęcia taneczne i aktywne formy turystyki.

Realizacja nowej delegacji nie zmieniła w znaczący sposób organizacji lekcji wychowania fizycznego. Wyjątek stanowi dookreślenie prawa rodziców w podejmowaniu decyzji o wyborze zajęć przez uczniów niepełnoletnich, które wynika z uwagi zgłoszonej przez Radę Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2011 r.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz