Aktualności

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka

16.12.2008

Dnia 18 grudnia wchodzi w życie Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (DzU, Nr 214, poz. 1345).Treść ustawyArt.1. W ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (DzU, Nr 6, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:


"4. Rzecznikiem może być ten, kto:


1) jest obywatelem polskim,


2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,


3) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,


4) ukończył studia wyższe i uzyskał tytuł magistra lub tytuł równorzędny,


5) ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz,


6) jest nieskazitelnego charakteru i wyróżnia się wysokim autorytetem ze względu na walory moralne i wrażliwość społeczną";


2) w art. 7:


a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:


"3. Rzecznik nie może:


1) zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej ani wykonywać innych zajęć zawodowych,


2) należeć do partii politycznej,


3) prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu",


b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:


"5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy, z wyjątkiem stosunku pracy na podstawie wyboru, oraz zmiana warunków pracy lub płacy w ciągu dwóch lat po zaprzestaniu wykonywania obowiązków Rzecznika może nastąpić tylko za zgodą Prezydium Sejmu";


3) w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 4 w brzmieniu:


"4) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne";


4) art. 9 i 10 otrzymują brzmienie:


"Art. 9.1. Rzecznik podejmuje działania przewidziane w ustawie z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę w szczególności informacje pochodzące od obywateli lub ich organizacji, wskazujące na naruszanie praw lub dobra dziecka.


2. Rzecznik powiadamia osobę lub organizację, która zgłosiła informację o naruszeniu praw lub dobra dziecka, o zajętym przez siebie stanowisku, a w przypadku podjęcia działania – o jego skutkach.


Art. 10.1. Rzecznik może:


1) zbadać, nawet bez uprzedzenia, każdą sprawę na miejscu,


2) żądać od organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udostępnienia akt i dokumentów, w tym zawierających dane osobowe,


3) żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych oraz wziąć udział w toczącym się już postępowaniu – na prawach przysługujących prokuratorowi,


4) żądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa,


5) zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi do sądu administracyjnego, a także uczestniczyć w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi,


6) wystąpić z wnioskiem o ukaranie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,


7) zlecać przeprowadzanie badań oraz sporządzanie ekspertyz i opinii.


2. Rzecznik może odmówić ujawnienia danych osobowych osoby, od której uzyskał informację wskazującą na naruszenie praw lub dobra dziecka, oraz osoby, której naruszenie dotyczy, w tym także wobec organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki";


5) dodaje się art. 10a i 10b w brzmieniu:


"Art. 10a.1. Rzecznik może również zwracać się do właściwych organów, organizacji lub instytucji o podjęcie działań na rzecz dziecka z zakresu ich kompetencji.


2. Organy, organizacje i instytucje, o których mowa w ust. 1, podejmują sprawy skierowane przez Rzecznika.


3. Organ, organizacja lub instytucja, do których Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań na rzecz dziecka, są obowiązane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku.


4. W przypadku gdy organ, organizacja lub instytucja, o których mowa w ust. 1, nie poinformują Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku albo gdy Rzecznik nie podziela ich stanowiska, może zwrócić się do właściwej jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań.


5. W przypadku gdy Rzecznik stwierdził w działalności organu, organizacji lub instytucji, o których mowa w ust. 1, naruszenie praw lub dobra dziecka, może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych.


Art. 10b. Organ, organizacja lub instytucja, do których zwróci się Rzecznik, są obowiązane z nim współdziałać i udzielać mu pomocy, a w szczególności:


1) zapewnić dostęp do akt i dokumentów badanej sprawy,


2) udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień,


3) udzielać wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej swoich rozstrzygnięć";


6) dodaje się art. 11a w brzmieniu:


"Art. 11a. Rzecznik współdziała ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony praw dziecka";


7) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


"1.Rzecznik przedstawia Sejmowi i Senatowi, corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, informację o swojej działalności i uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka";


8) w art. 13 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:


"3. Na wniosek Rzecznika Marszałek Sejmu może powołać zastępcę Rzecznika. Odwołanie zastępcy Rzecznika następuje w tym samym trybie.


4. Rzecznik określa zakres zadań zastępcy Rzecznika".Art. 2. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (DzU, Nr 20, poz. 101, z późn. zm.1)) w art. 2 w pkt 4 po wyrazach "Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich" dodaje się wyrazy "Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka".Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz