Aktualności

Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej

Uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikacji rocznej i końcowej

04.06.2008

W skład dokumentacji przebiegu nauczania wchodzą uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów (klasyfikacja śródroczna, roczna oraz końcowa).


Każda uchwała podjęta przez radę pedagogiczną
powinna być opatrzona numerem wraz z zaznaczonym rokiem szkolnym, po to, by nie zapisywać treści uchwał w protokole rady. W księdze protokołów wystarczy zaznaczyć numer podjętej uchwały, kwestię, której dotyczy oraz wynik głosowania. Tekst uchwały winien być umieszczony w oddzielnym segregatorze uchwał (księdze uchwał na dany rok szkolny) i stanowić załącznik do protokołu.


Pamiętajmy, że
dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli została podjęta niezgodnie z przepisami prawa oświatowego, o czym powinien niezwłocznie powiadomić organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący szkołę.


W wypadku uchwał dotyczących klasyfikacji rocznej i końcowej rada pedagogiczna podejmuje uchwałę osobno w sprawie klasyfikacji rocznej oraz końcowej. Kwestią do ustalenia jest, czy będzie to jedna uchwała w dwóch sprawach, czy też dwie odrębne uchwały.


Wzór uchwały rady pedagogicznej – klasyfikacja roczna i końcowaUchwała Nr ...../2008Rady Pedagogicznej Zespołu Szkółz dnia .........................w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowejklas programowo najwyższych w roku szkolnym 2007/2008


Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) rada pedagogiczna postanawia:§1


Zatwierdzić wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klas programowo najwyższych szkoły zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały§2


Uchwalić, iż szkołę ukończyli uczniowie wymienieni w załączniku nr 2§3


Szkołę z wyróżnieniem ukończyli uczniowie wymienieni w załączniku nr 3§4


Nie zostali sklasyfikowani uczniowie wymienieni w załączniku nr 4§5


Rada pedagogiczna postanowiła nie wyrazić zgody na zdawanie egzaminów klasyfikacyjnych przez uczniów wymienionych w załączniku nr 5§6


Szkoły nie ukończyli uczniowie wymienieni w załączniku nr 5§7


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły§8


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia jej przez radę pedagogiczną


………………………………………………


podpis przewodniczącego pady pedagogicznejLucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz