Aktualności

Rozporządzenie w sprawie wymagań na stanowisko dyrektora szkoły

Rozporządzenie w sprawie wymagań na stanowisko dyrektora szkoły

29.10.2009

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, w porozumieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisała
27
października

rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.Rozporządzenie to jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 36 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, znowelizowanego przepisami
Ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (DzU nr 145, poz. 917 z późn. zm.).


Rozporządzenie dotyczy tylko dyrektorów szkół publicznych i placówek, nie stosuje się go do dyrektorów szkół i placówek niepublicznych.Rozporządzenie wskazuje, w jakich oddziałach dyrektorem może zostać nauczyciel, który nie ma wykształcenia magisterskiego. Zgodnie z rozporządzeniem osoba zatrudniona w danej placówce na stanowisku nauczyciela może być również zatrudniona na stanowisku dyrektora tej jednostki.


Zmieniono wymagania wobec dyrektorów niebędących nauczycielami, m.in. zrezygnowano z wymogu posiadania wykształcenia i przygotowania zawodowego odpowiadającego kierunkowi kształcenia w danej szkole, na rzecz wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia w zakresie zarządzania. Wprowadzono także wymóg posiadania obywatelstwa polskiego bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


Osoby zajmujące stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce, które nie spełniają wymagań rozporządzenia, będą mogły zachować swoje stanowisko do końca okresu, na jaki im je powierzono.


W stosunku do stanowiska wicedyrektora, w rozporządzeniu wskazano dosłownie, że może je zajmować także nauczyciel kontraktowy. W odniesieniu do niektórych jednostek systemu oświaty, wprowadzono możliwość zajmowania stanowiska wicedyrektora przez nauczyciela, który nie posiada wykształcenia wyższego magisterskiego.


Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na 7 dni od dnia jego ogłoszenia.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz