Aktualności

Religia i etyka – dwie oceny na jednym świadectwie

Religia i etyka – dwie oceny na jednym świadectwie

18.07.2016

Uczeń, który uczęszcza zarówno na religię, jak i na etykę, będzie miał na świadectwie dwie oceny. Takie świadectwa uczniowie otrzymają już w nowym roku szkolnym 2016/2017, bo już od 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów w sprawie świadectw i druków szkolnych.

Proponowane rozwiązanie zakłada trzy możliwości. Na świadectwach promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły wpisuje się:

  • poziomą kreskę, jeżeli uczeń nie uczęszczał na żadne z tych zajęć,
  • ocenę z religii albo etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na jedno z tych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest to ocena,
  • ocenę z religii i ocenę z etyki, jeżeli uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia z religii, jak i zajęcia z etyki.

Nowelizacja ureguluje też inne kwestie:

  • szkoła wyda uczniowi (uczniowi szkoły policealnej) wraz ze świadectwem promocyjnym (wpisem do indeksu) pisemną informację, w której znajdą się opisowe roczne oceny klasyfikacyjne z ustalonych przez szkołę w jej statucie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania,
  • szkoła wyda absolwentom ponadpodstawowych szkół średnich posiadającym świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (określono wzór takiego zaświadczenia, które będzie wydawane),
  • określono odrębny nowy wzór legitymacji szkolnej wydawanej uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych,
  • uregulowano kwestię wpisywania na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły nazw zajęć edukacyjnych z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego oraz z zajęć z historii i kultury własnej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także zajęć z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa.

Powyższe zmiany weszły w życie 7 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (DzU z 2016 r., poz. 787).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz