Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

13.11.2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013 i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Ten cel będzie realizowany między innymi przez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. W ramach programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących.


PO KL będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także na zagadnieniach związanych z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniu zasady dobrego rządzenia.Wdrażanie Programu


Program składa się z 10 Priorytetów realizowanych zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.Priorytety realizowane centralnie to:


- Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna,


- Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,


- Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty,


- Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka,


- Priorytet V. Dobre rządzenie.Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym (tj. przez samorządy wojewódzkie bądź instytucje przez nie wyznaczone) to:


- Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,


- Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,


- Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,


- Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.


Ponadto będzie realizowany Priorytet X. Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekty edukacyjne


Możliwość sfinansowania projektów z zakresu szeroko rozumianej edukacji istnieje w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, oraz w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wdrażanego przez samorządy wojewódzkie bądź instytucje przez nie wyznaczone.Projekty realizowane w ramach Priorytetu III powinny mieć charakter ponadregionalny i mogą obejmować następujące typy projektów:


a) opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego;


b) badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych marginalizacją;


c) usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, między innymi poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej;


d) rozwój i modernizację systemu egzaminów zewnętrznych, w tym badania w zakresie wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych w polityce edukacyjnej;


e) wzmocnienie efektywności systemu nadzoru pedagogicznego;


f) modernizacja istniejących oraz opracowanie nowych form kształcenia nauczycieli (w tym również kształcenia praktycznego);


g) wsparcie systemu akredytacji placówek kształcenia i doskonalenia nauczycieli;


h) modernizację procesu kształcenia między innymi przez:


− doskonalenie podstaw programowych,


− rozwój innowacyjnych programów nauczania, w szczególności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości,


− opracowywanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia oraz ponadregionalnych programów rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,


− rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego,


− opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, ponadregionalnych programów doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z przedsiębiorstwami,


– upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris;


i) rozwój systemu i upowszechnienie modelu uczenia się przez całe życie;


j) opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji.Projekty realizowane w ramach Priorytetu IX powinny mieć charakter regionalny i mogą obejmować następujące typy projektów:


a) regionalne programy upowszechnienia edukacji przedszkolnej;


b) dofinansowanie lokalnych i regionalnych programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), którzy pochodzą z rodzin najuboższych;


c) realizacja skierowanych do osób dorosłych programów, umożliwiających uzupełnianie lub podwyższanie kwalifikacji formalnych (ogólnych i zawodowych);


d) usługi doradcze i informacyjne w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego;


e) wsparcie placówek prowadzących formalne kształcenie ustawiczne umożliwiające między innymi podniesienie jakości oferowanych usług, ich dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy oraz wdrożenie innowacyjnych form kształcenia ustawicznego;


f) wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych podejmowanych przez mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji w obszarze edukacji;


g) realizacja projektów rozwojowych służących poprawie jakości kształcenia (również w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych) i obejmujących:


− wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,


− zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy (w szczególności w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, kompetencji lingwistycznych i ICT, przedsiębiorczości);


h) wdrażanie programów sprawnego zarządzania szkołą;


i) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy;


j) rozszerzenie oferty poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;


k) modernizacja oferty kształcenia zawodowego oraz jej dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy;


l) programy współpracy szkół i placówek oświatowych, które prowadzą kształcenie zawodowe, z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy;


m) wyposażenie w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki) szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe;


n) realizację projektów rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, służących poprawie jakości kształcenia (również w formie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych) obejmujących:


– wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;


– zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy (w szczególności: w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, kompetencji lingwistycznych i ICT, przedsiębiorczości);


– wdrażanie programów sprawnego zarządzania szkołą;


o) studia podyplomowe, kursy i szkolenia skierowane do nauczycieli, pracowników dydaktycznych placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, pracowników szkół oraz administracji oświatowej w zakresie zgodnym z regionalną polityką edukacyjną;


p) programy obejmujące uzupełnianie formalnych kwalifikacji nauczycieli;


q) programy dostosowania struktury i kwalifikacji nauczycieli do zmieniającej się sytuacji demograficznej w szkolnictwie.Finansowanie Programu


Program Operacyjny Kapitał Ludzki będzie finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty, którą przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld euro, w tym wkład finansowy Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld euro, a pozostałą część stanowią środki krajowe.Instytucje mogące realizować projekty


W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty między innymi:

  • instytucje rynku pracy,
  • instytucje szkoleniowe,
  • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • organizacje pozarządowe,

  • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
  • inne podmioty.


Opracowano na podstawie informacji zawartych w
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki,
Szczegółowym opisie priorytetów programu operacyjnego kapitał ludzki 2007–2013 oraz zamieszczonych na stronach www.mrr.gov.pl, www.efs.gov.pl.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz