Aktualności

Palenie papierosów przez uczniów

Palenie papierosów przez uczniów

16.03.2009

Kwestię oceny z zachowania w szkołach reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, Nr 83, poz. 562).


Zgodnie z § 2 rozporządzenia
ocenianiu podlegają:


1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;


2)
zachowanie ucznia, które polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.


Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego (§ 3 ust. 1), które obejmuje między innymi ustalenie kryteriów oceniania zachowania (§ 3 ust. 3 pkt. 2).


Zgodnie natomiast z § 4 ust. 2 wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
. Dokonując oceny z zachowania (śródrocznej i rocznej), uwzględnia się w szczególności (§ 15 ust. 1):


1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;


2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;


3) dbałość o honor i tradycje szkoły;


4) dbałość o piękno mowy ojczystej;


5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;


6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;


7) okazywanie szacunku innym osobom.


Kryteria oceny z zachowania powinny być precyzyjnie określone, dlatego w szkołach funkcjonują wewnątrzszkolne systemy oceniania, które powinny zawierać informacje, kiedy uczeń zasługuje na poszczególne oceny: wzorową, bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią czy naganną. WSO powinny być zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.


Aktualnie w szkołach polskich, zwłaszcza w gimnazjach, istnieje problem palenia papierosów przez uczniów. Ustalenie, których uczniów to dotyczy nie jest trudne, gdyż w okolicach szkół można zaobserwować grupki młodych osób, które przerwy spędzają na paleniu papierosów.Co można zrobić z tym problemem?

  • W pierwszej kolejności zawiadamia się rodziców. Ich reakcja bywa różna – niektórzy są oburzeni, inni zobojętnieni, wreszcie są i tacy, którzy doskonale wiedzą o fakcie palenia papierosów przez syna bądź córkę, ale nie widzą w tym nic niestosownego
  • Należy prowadzić działalność profilaktyczną uświadamiającą uczniom zgubne skutki używania nikotyny.

  • Konieczne jest wzięcie omawianego problemu pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania (w oparciu o § 15 ust. 1 pkt 6). Jeśli szkoła uważa za właściwe karać uczniów za publiczne palenie papierosów (które na pewno nie jest kulturalnym zachowaniem ucznia), to
    musi to sprecyzować w kryteriach oceniania zachowania w WSO. Ponadto winno to być dokładnie omówione rodzicom na pierwszych zebraniach oraz uświadomione uczniom na lekcjach wychowawczych. Przy czym nauczyciele powinni konsekwentnie postępować przy likwidacji problemu palenia oraz wystawianiu ocen z zachowania.

Pamiętać jednak należy, że obniżenie uczniowi oceny z zachowania za palenie papierosów, może spotkać się e sprzeciwem rodziców, jeżeli takiego działania nie przewiduje wewnątrzszkolny system oceniania.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz