Aktualności

Obowiązki dyrektora szkoły związane z rozpoczęciem roku szkolnego

Obowiązki dyrektora szkoły związane z rozpoczęciem roku szkolnego

26.08.2009

Dyrektor szkoły w związku z rozpoczęciem roku szkolnego odpowiedzialny jest za następujące kwestie:


1.
Natury organizacyjnej, a w tym:


· przygotowanie planu lekcji – musi być przygotowany przed 1 września; nauczyciele są informowani w formie pisemnej o planie swoim oraz klasy, której są wychowawcami;


· organizację roku szkolnego: ustalenie terminów rad pedagogicznych klasyfikacyjnych, analitycznych i szkoleniowych, spotkań z rodzicami i wywiadówek, uroczystości szkolnych, ustalenie godzin rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas, ustalenie, kiedy odpracowane będą dni podane przez MEN (informacje dotyczące organizacji roku przedstawia się na radzie organizacyjnej w sierpniu);


· wyznaczenie opiekuna samorządu uczniowskiego;


· wyznaczenie w szkole podstawowej przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego na potrzeby sprawdzianu kompetencji dla uczniów klas VI, w gimnazjum przewodniczących komisji egzaminacyjnych (obowiązuje zasada, że sprawdzian matematyczny przeprowadzają humaniści i odwrotnie), w liceum przewodniczących poszczególnych komisji przedmiotowych;


· wyznaczenie członków różnorakich komisji, np. ds. programu wychowawczo- profilaktycznego;


· przydzielenie opiekunów stażu na stopnie awansu zawodowego;


· przydział obowiązków: wyznaczenie odpowiedzialnych za przygotowanie uroczystości szkolnych, przewodniczących zespołów przedmiotowych;


· podanie harmonogramu hospitacji;


· podanie priorytetów ministra edukacji narodowej oraz kuratora oświaty dotyczących badanych w danym roku obszarów pracy szkoły;


· przygotowanie informacji, które pojawiły się podczas przerwy wakacyjnej, do przekazania gronu pedagogicznemu np. zmiany w przepisach prawa oświatowego, kwestie stypendiów uczniowskich, budowa nowej pracowni, działalność komisji socjalnej, przeprowadzone remonty, powstanie systemu punktowego oceniania wychowania fizycznego;


2.
Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego, do którego pełnienia dyrektor zobowiązany jest poprzez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (DzU z 2006 r. nr 235, poz. 1703). Realizacja nadzoru przebiega poprzez działalność diagnostyczno-oceniającą oraz wspomagającą. Sfera diagnostyczno-oceniająca obejmuje:


· kontrolę przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej;


· diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, przy czym ocena może się odbywać w wybranym zakresie;


· gromadzenie informacji o pracy nauczycieli.


Sfera wspomagająca obejmuje z kolei:


· szkolenia i narady;


· przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa;


· rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;


· udzielanie pomocy nauczycielom, inspirowanie ich do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej pracy.


Przygotowany plan nadzoru może obejmować na przykład:


· ocenę obszarów: doskonalenie zawodowe nauczycieli, warunki działania szkoły,


· przewidywane oceny pracy nauczycieli,


· przewidywane oceny dorobku zawodowego,


· hospitacje lekcji i różnorakich imprez szkolnych,


· monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach pozalekcyjnych,


· przygotowanie i przeprowadzenie ankiet np. o współpracy z rodzicami,


· monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego,


· kontrolę dokumentacji nauczycieli.


Wspomniane rozporządzenie w § 7 ust. 1 nakłada na dyrektora obowiązek przedstawienia szkolnego planu nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej
do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. W praktyce zarówno kwestie natury organizacyjnej jak i plan nadzoru przedstawiane są na organizacyjnej radzie pedagogicznej pod koniec sierpnia.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz