Aktualności

Liczba rad pedagogicznych w ciągu roku

Liczba rad pedagogicznych w ciągu roku

02.02.2009

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w art. 40 ust. 1 stwierdza, że rada pedagogiczna działa w szkole, która zatrudnia co najmniej trzech nauczycieli.


W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego (dyrektora szkoły – ust. 4) za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji (ust. 3).Zebrania rady są organizowane (ust. 5):


1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,


2) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów,


3) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,


4) w miarę bieżących potrzeb,


5) dwa razy do roku w celu przedstawienia przez dyrektora radzie wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły (ust. 7).


Ponadto rada może być zorganizowana na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej (ust. 5).


Obrady rady prowadzi jej przewodniczący, który radę przygotowuje oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania (ust. 6).Do kompetencji rad pedagogicznych należy (art. 41 ust. 1):


1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,


2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promowania uczniów,


3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,


4) ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli,


5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy.Ponadto rada opiniuje (art. 41 ust. 2):


1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,


2) projekt planu finansowego szkoły,


3) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,


4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1–3:


1) uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;


2) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności; zebrania rady pedagogicznej są protokołowane;


3) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.A zatem do rad pedagogicznych mających charakter obligatoryjny należą:


1) organizacyjna pod koniec sierpnia przed rozpoczęciem roku;


2) dwie klasyfikacyjne pod koniec każdego semestru;


3) dwie analityczne – podsumowujące I i II semestr.


Zgodnie jednak z art. 40 ust. 5 pkt 4 rady mogą być organizowane w miarę bieżących potrzeb.
Potrzeby organizowania mogą być rozmaite:


1) rady szkoleniowe,


2) rady związane z koniecznością przekazania nauczycielom ważnych aktualnych informacji,


3) rady nadzwyczajne np. z powodu zaginięcia dziennika ,


4) rady na wniosek rady rodziców,


5) rady związane z wizytacją kuratoryjną,


6) rady związane z koniecznością przeszkolenia szkolnego zespołu egzaminacyjnego w kontekście np. sprawdzianu klas VI czy egzaminu gimnazjalnego,


7) rada określająca szkolny zestaw podręczników i jego zatwierdzenie.


Z powyższego wynika, iż nigdzie nie jest określona liczba rad pedagogicznych, które mogą być odbyte w ciągu roku (poza obowiązkowymi). Zatem ich liczba zależy od inwencji dyrektora lub rady pedagogicznej oraz bieżących potrzeb. Może ich być w ciągu roku 5–6 , ale równie dobrze może być ich dziesięć.Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz