Aktualności

Kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej

Kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej

24.10.2008

Dnia 24 października 2008 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 października 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU, Nr 183, poz. 1141).


Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego; sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz sposób oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności; sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego; także warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności; sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności – w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera, instruktora dyscypliny sportu, instruktora sportu osób niepełnosprawnych, instruktora rekreacji ruchowej, instruktora odnowy biologicznej, menedżera sportu, menedżera dyscypliny sportu i menedżera imprez sportowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz