Aktualności

Dodatkowy nauczyciel dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

Dodatkowy nauczyciel dla uczniów ze specjalnymi potrzebami

05.08.2015

 

Od 1 stycznia 2016 r. do każdej klasy, do której uczęszcza przynajmniej jeden uczeń niepełnosprawny bądź niedostosowany społecznie, musi zostać przydzielona do pomocy osoba z przygotowaniem specjalnym. To jedna z podstawowych zmian, jakie wprowadza rozporządzenie podpisane przez minister edukacji narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską.

Rozporządzenie to określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zmiany zawarte w dokumencie uwzględniają m.in. postulaty rodziców dzieci niepełnosprawnych, nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organizacji pozarządowych – czytamy w komunikacie MEN.

Nowe przepisy umożliwiają zmniejszenie liczby uczniów w oddziale integracyjnym szkoły w stosunku do liczby obecnie określonej w przepisach ustawy o systemie oświaty. Warunkiem jest uzyskanie zgody organu prowadzącego. MEN przekonuje, że takie rozwiązanie daje możliwość elastyczniejszego podejścia do liczby dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W tym zakresie przepisy będą obowiązywać już od początku nowego roku szkolnego.

Dokument określa też to, jakie zajęcia rewalidacyjne powinny być w szczególności uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afazją lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Przede wszystkim jednak rozporządzenie wprowadza obowiązek zatrudnienia nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym – w szczególności uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone.

Wprowadzenie powyższego rozwiązania wynika z konieczności pilnego objęcia wyżej wymienionych grup dzieci wsparciem ze strony osoby, która przyczyni się do lepszego funkcjonowania dziecka w szkole – czytamy w uzasadnieniu do wprowadzanych zmian. Uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, ma trudności z rozumieniem zachowań społecznych i emocji, tym samym często zachowuje się w sposób odmienny od rówieśników i nieoczekiwany, trudny dla otoczenia. (...) Obecność dodatkowej osoby (nauczyciela, specjalisty, asystenta nauczyciela lub pomocy nauczyciela), która dobrze zna potrzeby dziecka i jego indywidualne wzory zachowań, pozwoli na odpowiednie kierowanie uwagą dziecka i właściwe reagowanie na jego zachowanie.

Zatrudniona dodatkowo osoba, o której mowa w rozporządzeniu, może być zarówno nauczycielem posiadającym kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (współorganizującym kształcenie tego dziecka) lub specjalista, ale może to być również asystent nauczyciela, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomoc nauczyciela, w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka.

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz