Aktualności

Decyzja zapadła – koniec z egzaminem szóstoklasisty

Decyzja zapadła – koniec z egzaminem szóstoklasisty

25.07.2016

Od roku szkolnego 2016/2017 uczniowie nie będą już pisali sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty znosząca sprawdzian została już opublikowana i wejdzie w życie 1 września 2016 r.

Przystąpienie do sprawdzianu nie będzie warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej

Uczeń będzie kończył szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzyma ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne. Uczeń, który nie spełni tego warunku, będzie po prostu powtarzał ostatnią klasę szkoły podstawowej.

Warunkiem ukończenia szkoły nie będzie już przystąpienie do sprawdzianu. 

Wyniki sprawdzianu nie będą brane pod uwagę przy przyjmowaniu do gimnazjów

Dotychczas w gimnazjach obwodowych wyników sprawdzianu nie brano pod uwagę, ponieważ szkoły te były obowiązane przyjąć każdego ucznia mieszkającego w ich obwodzie.

Jedynie przy rekrutacji do:

  • klasy pierwszej publicznego gimnazjum dwujęzycznego,
  • publicznego gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami dwujęzycznymi lub oddziałami międzynarodowymi,
  • publicznego gimnazjum sportowego,
  • publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego i gimnazjum ogólnodostępnego z oddziałami sportowymi

brano pod uwagę wynik sprawdzianu.

Po nowelizacji wynik sprawdzianu został zastąpiony nowym kryterium – ocenami z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienionymi na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za które organ prowadzący może przyznać punkty rekrutacyjne. To kryterium jest uwzględniane jedynie w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do:

  • publicznego gimnazjum sportowego,
  • publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym.

W stosunku do pozostałych gimnazjów być może mocą uchwał organów prowadzących zostaną przyjęte dodatkowe kryteria rekrutacyjne.

CKE udostępni testy diagnostyczne

Poziom zdobytych w podstawówce umiejętności pomogą ocenić testy diagnostyczne, których przygotowaniem od 2017/2018 roku zajmie się Centralna Komisja Egzaminacyjna. Testy diagnostyczne będą przygotowywane w zakresie analogicznym do obecnie przeprowadzanego sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej. We wrześniu każdego roku CKE udostępni gimnazjom w postaci elektronicznej test diagnostyczny wraz z zasadami oceniania, a szkoły zainteresowane przeprowadzaniem takiego badania będą mogły skorzystać z tych testów (nie będzie to obowiązek), a następnie same sprawdzą prace uczniów. Pozwoli to również szkołom, które zdecydują się przeprowadzić diagnozę z wykorzystaniem narzędzi przygotowanych przez CKE, na dokonywanie pomiaru efektywności nauczania przez analizy Edukacyjnej Wartości Dodanej.

Nauczyciele będą mieli mniej obowiązków

W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły nauczyciel był obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Od 1 września 2016 r. ten obowiązek został zlikwidowany. Obecnie nauczyciel już nie będzie musiał w ramach podstawowego wynagrodzenia uczestniczyć w przeprowadzaniu sprawdzianu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r. poz. 1010)

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

Przydatny artykuł?Nie

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz