Zwrot kosztów podróży
Odpowiada
14.10.2013
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE

Czy nauczycielowi, który został odznaczony Medalem Edukacji i zaproszony po jego odbiór, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, jeśli odbiór wyróżnienia był w dzień wolny od zajęć, tj. 14 października (Dzień Nauczyciela)?

ODPOWIEDŹ

Zwrot kosztów przejazdów nauczycieli dotyczy odbywania podróży służbowej. Ustawa z stawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. – dalej KN) nie reguluje sprawy „podróży służbowych” nauczycieli. Ponieważ Karta Nauczyciela w art. 91c w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, odsyła do przepisów Kodeksu pracy, regulacji dotyczących podróży służbowej nauczycieli należy szukać w Kodeksie pracy.

W myśl przepisu art. 775 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Innymi słowy, podróżą służbową jest wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika.

Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (DzU z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdów.

W świetle powyższej definicji nie można uznać, że nauczyciel był w podróży służbowej, ponieważ jechał odebrać przyznaną mu nagrodę, a nie został wysłany w celu wykonania zadania służbowego przez dyrektora. Nie należy mu się więc zwrot kosztów podróży.

Z powołanych przepisów wynika jednoznacznie, że uprawnienia nauczyciela związane z podróżą służbową przysługują wówczas, gdy zadania służbowe są wykonywane w innej miejscowości – na polecenie pracodawcy. Podróż służbowa charakteryzuje się tym, że jest odbywana:

1) poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy,

2) na polecenie pracodawcy,

3) w celu wykonania określonego przez pracodawcę zadania.

Wszystkie te cechy muszą wystąpić łącznie.

Nadmieniam, że w świetle art. 74 KN, Dzień Edukacji Narodowej (tzw. Dzień Nauczyciela) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, nie jest natomiast dniem wolnym od pracy dla nauczycieli.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz