Zwrot kosztów dojazdu
Odpowiada
04.01.2010

PYTANIE

Zostałem skierowany przez dyrektora na studia podyplomowe w celu zdobycia kwalifikacji do nauczania nowego przedmiotu, którym jest edukacja dla bezpieczeństwa.


Zajęcia na uczelni odbywają się w soboty i niedziele. Dojazd środkami transportu publicznego (PKP, PKS) na zajęcia jest uciążliwy ze względu na brak dogodnych połączeń. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o zgodę na odbywanie podróży służbowych własnym pojazdem (samochód osobowy) i tym samym domagać się zwrotu kosztów podróży wg tzw. kilometrówki? Jeśli tak - to czy jest jakaś podstawa prawna regulująca tę sytuację?

ODPOWIEDŹ

Zastosowanie w tym zakresie będą miały przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DzU z 1993 r. nr 103, poz. 472, z późn. zm.). Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych (w tym w formie studiów podyplomowych) na podstawie skierowania zakładu pracy przysługuje, o ile umowa zawarta między nim i zakładem pracy nie stanowi inaczej:

a) zwrot kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu,

b) urlop szkoleniowy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz zwolnienie z części dnia pracy.

Zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia odbywa się na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika. Odpowiednim aktem prawnym w tym zakresie jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (DzU z 2002 r. nr 236, poz. 1990, z późn. zm.). Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia, na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy. Zatem opisany w pytaniu nauczyciel powinien złożyć taki wniosek do dyrektora szkoły. Jeżeli dyrektor wyrazi zgodę pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU z 2002 r. nr 27, poz. 271, z późn. zm.). Zgodnie z § 2 rozporządzenia maksymalna stawka za 1 kilometr przebiegu dla samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm3 wynosi 0,5214 zł, natomiast dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3 maksymalna stawka wynosi 0,8358 zł.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz