Zniszczone dzienniki lekcyjne
Odpowiada
22.09.2013
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

W szkole uczniowie ukradli i zniszczyli dzienniki dwóch klas gimnazjalnych, inne wrzucili do kosza.

Na jakiej podstawie można odzyskać oceny semestralne i jak należy prowadzić dalszą dokumentację w odzyskanych dziennikach (ale zniszczonych, bez okładek)? Czy trzeba je przepisywać? Co zrobić w przypadku tych dzienników, które zostały całkowicie zniszczone?

 

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekunczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2002 r. nr 23, poz. 225, z późn. zm. ostatnie DzU z 2010 r. nr 9, poz. 1) w przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych, dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, w szczególności księgi uczniów, arkuszy ocen uczniów oraz protokołów egzaminów dojrzałości.

Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków, w tym zeznań członków państwowych komisji egzaminacyjnych.

Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

O powołaniu komisji i wynikach jej pracy dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący szkołę.

Wobec powyższego w sytuacji opisanej w pytaniu należy powołać komisję, która na podstawie zachowanej dokumentacji oraz zeznań świadków odtworzy zniszczone dzienniki szkolne, w tym także te, które nie posiadają okładki, a więc wszystkich, które uległy zniszczeniu.

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz