Zmiany w zatrudnieniu
Odpowiada
08.12.2009

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły musi poinformować nauczyciela o fakcie zmniejszenia ilości godzin, jeśli tak, to w jakim terminie i w jakiej formie?


Czy dyrektor może zmienić angaż zatrudnionemu na czas nieokreślony nauczycielowi kształcenia zintegrowanego na nauczyciela świetlicy (nauczyciel do obydwu kierunków posiada kwalifikacje) na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego? Czy nauczyciel może nie wyrazić na to zgody i jakie mogą być konsekwencje takiej decyzji? Zmiana podyktowana jest tym, że organ prowadzący chce zmniejszyć liczbę oddziałów kształcenia zintegrowanego − na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego.


ODPOWIEDŹ

O fakcie zmniejszenia ilości godzin dyrektor szkoły winien poinformować nauczyciela w formie pisemnej, w terminie trzymiesięcznym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, czyli w maju. Art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674) mówi, iż ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony do wymiaru nie mniej niż 1/2 etatu może nastąpić za zgodą nauczyciela, gdy nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie ma możliwości uzupełnienia etatu w innej szkole.

Kiedy nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze? Art. 20 KN mówi o całkowitej likwidacji szkoły, częściowej likwidacji szkoły, oraz o zmianach organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole.

Co się natomiast dzieje, gdy nauczyciel nie wyrazi zgody na zmniejszenie zatrudnienia do wymiaru nie mniej niż 1/2 etatu? Zgodnie z art. 20 dyrektor rozwiązuje wtedy z nauczycielem stosunek pracy lub na jego wniosek przenosi nauczyciela w tzw. stan nieczynny. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz do innych świadczeń pracowniczych oraz dodatków socjalnych, a z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Przy czym dyrektor, w wypadku powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy ma obowiązek przywrócenia go do pracy. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.

Jeśli chodzi o zmianę angażu nauczyciela nauczania zintegrowanego na wychowawcę w świetlicy na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów − dyrektor ma do tego prawo, ponieważ zapewnia pracę zgodnie z kwalifikacjami (zainteresowany nauczyciel ma kwalifikacje do pracy w świetlicy). Nie ma uregulowania prawnego mówiącego o tym, czego nauczyciel ma uczyć, poza tym, że ma to być praca zgodna z kwalifikacjami, w tym wypadku tak jest. Niewyrażenie zgody przez nauczyciela skutkuje rozwiązaniem umowy ze strony nauczyciela, gdyż to on się na zmianę nie zgadza, natomiast dyrektor zapewnia cały etat zgodnie z kwalifikacjami.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz