Zgłaszanie szkół do projektów edukacyjnych
Odpowiada
02.10.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Czy dyrektor szkoły ma prawo zgłosić ją do rocznego projektu edukacyjnego, który wymaga dużego dodatkowego nakładu pracy i czasu, bez zgody nauczycieli?

Odpowiedź:

Trudno zająć jednoznaczne stanowisko, nie znając szczegółowych rozwiązań ani zasad przyjętych w projekcie edukacyjnym, w realizację którego ma być zaangażowana szkoła. Autor pytania nie przedstawia warunków, na jakich nauczyciele mają zostać włączeni w ten projekt – tj. czy mają to robić w ramach obowiązującego ich czasu pracy, czy wiąże się to z jakąś dodatkową gratyfikacją, ile czasu będą musieli przeznaczyć na aktywny udział w projekcie oraz jaki jest jego temat, cel i na jakim etapie edukacyjnym się odbywa.

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być jedynie twierdząca – tak, dyrektor jako osoba sprawująca nadzór pedagogiczny w szkole, działająca w imieniu pracodawcy (czyli szkoły), kieruje jej działalnością i jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w szkole pracowników – może zatem podjąć decyzję o przystąpieniu szkoły do realizacji danego projektu.

Kierownictwo dyrektora szkoły oznacza możliwość wydawania przez niego poleceń, które są wiążące dla nauczycieli, jeżeli nie są sprzeczne z nawiązanym stosunkiem pracy oraz z prawem. Dla nauczyciela rodzaj pracy jest określony w Ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 ze zm.) – a wykaz jego podstawowych obowiązków zawiera przede wszystkim art. 6. W tym kontekście należy przypomnieć, że w ramach czasu pracy nauczyciela, który w wypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, nauczyciel nie tylko realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, ale również wykonuje inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.

W wypadku szkół gimnazjalnych podstawą prawną określającą warunki i zasady wprowadzenia do szkoły projektu edukacyjnego jest § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DzU z 2015 r., poz. 843).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz