Zebranie rady pedagogicznej
Odpowiada
14.09.2010

PYTANIE

W szkole, w której pracuję, grupa nauczycieli złożyła do dyrektora szkoły wniosek (ponad 1/3 członków rady pedagogicznej podpisała się pod wnioskiem) o zwołanie zebrania rady pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym.


Termin i porządek obrad również we wniosku zaproponowano. Dyrektor zwołał w związku z tym cztery posiedzenia w zupełnie innych terminach i przedstawił porządek obrad znacznie odbiegający od tego zaplanowanego przez nauczycieli czy też zupełnie inny niż ten przedstawiony we wniosku. Sprawa dotyczy punktu „Sprawy różne i wniesione”, który w porządku obrad się nie znalazł, chociaż podobny punkt zatytułowany „Sprawy różne” był częścią porządku obrad każdego posiedzenia rady pedagogicznej zwoływanego do tej pory przez dyrektora placówki. Dodam, że właśnie na wprowadzeniu tego punktu nauczycielom w mojej szkole szczególnie zależy. W jaki inny sposób można dyrektora placówki, czyli przewodniczącego rady pedagogicznej, skłonić do ujęcia tego punktu w porządku obrad? Czy dyrektor szkoły może w ten sposób postąpić z członkami rady pedagogicznej, którzy domagają się tylko respektowania praw dotyczących zwoływania posiedzenia rady?

ODPOWIEDŹ

Regulacje dotyczące zwoływania zebrań rady pedagogicznej zawarte zostały w art. 40 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Zebrania rady pedagogicznej podzielić można na zwoływane obligatoryjnie oraz fakultatywnie. Zebrania obligatoryjne ustawa nakazuje odbyć:

  • przed rozpoczęciem roku szkolnego,

  • w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

  • po zakończeniu roku szkolnego.

Zebrania są również organizowane w miarę bieżących potrzeb (fakultatywnie), przy czym w tym przypadku ocena, czy zachodzi potrzeba zwołania rady pedagogicznej, należy do dyrektora szkoły (jako przewodniczącego i organizatora zebrań rady pedagogicznej).

Jeżeli jednak otrzyma on wniosek od organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki albo 1/3 członków rady pedagogicznej, to zwołanie zebrania musi nastąpić niezależnie od oceny zasadności tego wniosku. Jest on zatem dla dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej wiążący. We wniosku o zwołanie zebrania należy określić zwięźle cel jego skierowania. Wniosek należy złożyć na ręce dyrektora szkoły lub placówki, gdyż tylko jemu przysługuje prawo zwołania posiedzenia. Wnioskodawcom przysługuje prawo proponowania terminu zebrania, lecz ostateczna decyzja w tej sprawie również należy do przewodniczącego, który powinien uczynić to z odpowiednim wyprzedzeniem.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w ustawie wymieniono enumeratywnie podmioty mogące wnioskować o zwołanie rady pedagogicznej. Wskazanie w przepisie m.in. minimalnej liczby członków rady (1/3) mogących wnioskować o zwołanie rady pedagogicznej sugeruje, iż taki wniosek zobowiązuje dyrektora do zwołania rady. W przypadku, gdy wniosek o zwołanie rady pedagogicznej nie spełniałby wymogów określonych w ustawie (np. zostałby zgłoszony przez mniejszą liczbę niż 1/3 członków rady), dyrektor miałby prawo do oceny zasadności wniosku i zwołania rady lub nie - w zależności od własnego uznania.

Jak już wspominałem ostateczna decyzja, co do określenia terminu zebrania rady i proponowanego porządku dziennego, należy do jej przewodniczącego (dyrektora). Przewodniczący ma obowiązek zawiadomić o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady, co oznacza, że regulamin ten (obowiązujący w danej szkole) powinien określać m.in. minimalny termin pomiędzy datą powiadomienia a datą zebrania oraz zwyczajowo przyjęty w szkole lub placówce sposób zawiadomienia (na piśmie, poprzez wywieszenie ogłoszenia, pocztą elektroniczną).

W opisanym stanie faktycznym przewodniczący powinien, przy ustalaniu daty i porządku obrad, uwzględnić propozycje przedstawione we wniosku o zwołanie posiedzenia rady – podpisanym przez 1/3 członków rady. W sytuacji nieujęcia w porządku obrad proponowanego punktu, należy pisemnie zgłosić rozszerzenie programu posiedzenia o ten punkt („Sprawy różne i wniesione”) jeszcze przed posiedzeniem. W takiej sytuacji przyjęcie rozszerzenia programu musi się odbyć poprzez głosowanie – już na posiedzeniu.

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz