Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela
Odpowiada
12.10.2007PYTANIEKiedy i w jakich okolicznościach dyrektor szkoły może zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków?
ODPOWIEDŹ
Nauczyciel może być z mocy prawa zawieszony w pełnieniu obowiązków, gdy:

  • złożono przeciwko niemu wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego;
  • zostanie tymczasowo aresztowany lub pozbawiony wolności;
  • toczy się lub wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne;
  • jeśli ze względu na wagę i wiarygodność postawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków szkolnych.

Zawieszenie nie może trwać dłużej niż
6 miesięcy, chyba że toczy się przeciwko nauczycielowi jeszcze postępowanie wyjaśniające. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (zwłaszcza gdy naruszone zostały prawa i dobro dziecka).


W okresie zawieszenia nauczyciela jego wynagrodzenie może być zmniejszone (najwyżej do połowy – w przypadku tymczasowego aresztowania), począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie. Nie przysługują mu również dodatki do wynagrodzenia. Warto tutaj dodać, że w przypadku ograniczenia wynagrodzenia bierze się pod uwagę stan rodzinny nauczyciela.Uwaga!Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, nauczycielowi należy się zwrot zatrzymanej kwoty wynagrodzenia.Podstawa prawna:


Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.,


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674).Lucyna Gromiec – Konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz