Zatrudnienie w warunkach trudnych lub uciążliwych
Odpowiada
03.07.2008PYTANIEJaki typ pracy można nazwać pracą w trudnych lub uciążliwych warunkach? Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach?
ODPOWIEDŹ
Zajęcia odbywające się w trudnych warunkach zostały wymienione w § 8 w pkt 1–19 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU, Nr 22, poz. 181, ze zmianami).
Obejmują one:


1. praktyczną naukę zawodu w szkołach górniczych – zajęcia praktyczne pod ziemią


2. praktyczną naukę zawodu w szkołach leśnych – zajęcia w lesie


3. praktyczną naukę zawodu w szkołach rolniczych – zajęcia praktyczne w terenie, z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa


4. praktyczną naukę zawodu w szkołach medycznych – zajęcia w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej


5. praktyczną naukę zawodu - zajęcia w szkołach specjalnych oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich


6. zajęcia dydaktyczne w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy


7. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim


8. zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz indywidualny tok nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego


9. zajęcia dydaktyczne w szkołach przy zakładach karnych


10. zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych w szkołach podstawowych


11. zajęcia dydaktyczne w języku obcym w szkołach z obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka obcego; zajęcia w szkołach, w których lekcje są dwujęzyczne oraz zajęcia prowadzone przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych; zajęcia dydaktyczne w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych (z wyjątkiem lektorów języka obcego)


12. zajęcia dydaktyczne w oddziałach klas realizujących program międzynarodowej matury z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym


13. zajęcia dydaktyczne w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placówkach opiekuńczo-wychowawczych


14. zajęcia wychowawcze, korekcyjno-terapeutyczne oraz badania psychologiczne i pedagogiczne nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich


15. zajęcia wychowawcze z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (również w internatach)


16. zajęcia wychowawcze z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych


17. zajęcia wychowawcze z wychowankami lub na ich rzecz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii


18. badania psychologiczne i pedagogiczne nieletnich oraz małoletnich; sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi; prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych


19. badania psychologiczne i pedagogiczne, w tym badania logopedyczne, udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu; udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych


Wykaz
zajęć
w warunkach uciążliwych przedstawiono w § 9 tegoż rozporządzenia.
Zalicza się do nich:


1. zajęcia wymienione wyżej w punktach od 4 do 16 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy, oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności


2. zajęcia z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym


3. zajęcia z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem, że lekcje z tym dzieckiem są prowadzone według programu nauczania obowiązującego w danym typie szkoły specjalnej, a zajęcia wychowawcze według programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę


4. zajęcia z nieletnimi przebywającymi w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków odurzających lub psychotropowych, nosicielami wirusa HIV oraz przebywającymi w schroniskach interwencyjnych


Nauczycielom zatrudnionym w warunkach trudnych lub uciążliwych
przysługuje dodatek do wynagrodzenia za trudne lub uciążliwe warunki pracy.
Wysokość stawek tych dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania są ustalane w regulaminach uchwalanych przez organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela.Nie ma jednakowych stawek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.


Czy nauczycielowi, który ma jedną godzinę w klasie, w której duża grupa młodzieży ma problemy w prawem, przysługuje większe wynagrodzenie lub dodatek?


Nie ma podstaw do przyznania dodatku za trudne lub uciążliwe warunki pracy nauczycielowi, który prowadzi jedną lekcję historii z trudną młodzieżą z Ochotniczych Hufców Pracy. Tego typu zajęcia nie są wyszczególnione w przywołanym powyżej rozporządzeniu MENiS.


Bogumił Soczyńskiradca prawny

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz