Zatrudnienie w kilku szkołach
Odpowiada
25.09.2008PYTANIEJestem nauczycielem stażystą zatrudnionym w szkole podstawowej w wymiarze 6/18 etatu, w gimnazjum w wymiarze 2/18 etatu i w drugim gimnazjum w wymiarze 2/18 etatu. Kurator oświaty wyznaczył dyrektora szkoły podstawowej do wykonywania czynności związanych z moim stażem. Jak przygotować wniosek o podjęcie postępowania do awansu zawodowego w wypadku zatrudnienia w kilku szkołach?
ODPOWIEDŹZgodnie z przepisem artykułu 3, ust. 3 Karty Nauczyciela procedurę awansu zawodowego może rozpocząć nauczyciel zatrudniony w sumie w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu. W sytuacji, gdy nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach i w każdej z nich jego wymiar zatrudnienia jest niższy niż ½ etatu, ale w sumie, we wszystkich szkołach, w których nauczyciel jest zatrudniony, wynosi co najmniej ½ etatu, zgodnie z art. 22, ust. 4 Karty Nauczyciela
organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyznacza dyrektora szkoły, który wykonuje wszelkie czynności związane z odbywaniem stażu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w tym wypadku. Kurator oświaty, wskazując dyrektora szkoły podstawowej, wyznaczył go jako odpowiedzialnego za staż, a jego zadaniem jest wyznaczenie opiekuna stażu, dokonanie oceny dorobku zawodowego oraz przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z art. 9d, ust. 1 nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego rozpoczyna staż bez konieczności złożenia wniosku wraz z rozpoczęciem zajęć, musi to jednak zrobić nie później niż 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Dyrektor szkoły wyznacza stażyście opiekuna stażu. Pierwszym obowiązkiem wynikającym z rozpoczęcia stażu będzie przygotowanie (z pomocą opiekuna) i złożenie dyrektorowi szkoły planu rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego powinien zostać opracowany na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r., Nr 260, poz. 2593), w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Dyrektor szkoły w ciągu 30 dni zatwierdza przedłożony plan lub zwraca go stażyście do poprawy, wskazując (w formie pisemnej) konieczne zmiany. Nauczyciel jest zobowiązany poprawić plan rozwoju zawodowego, uwzględniając uwagi dyrektora i ponownie go złożyć w celu zatwierdzenia.
W opisywanej sytuacji
nauczyciel, przygotowując plan rozwoju zawodowego, powinien uwzględnić swoją aktywność zawodową we wszystkich szkołach, w jakich jest zatrudniony. Po zatwierdzeniu planu rozwoju zawodowego nauczyciel przez okres stażu (9 miesięcy), z pomocą wskazanego opiekuna realizuje go. Dyrektor szkoły dokonuje podsumowania stażu (w tym wypadku będzie to dyrektor szkoły podstawowej), wystawiając ocenę dorobku zawodowego, która może być pozytywna lub negatywna (nauczycielowi przysługuje odwołanie od negatywnej oceny dorobku zawodowego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania). Wcześniej dyrektor powinien zapoznać się z projektem oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty przygotowanym przez opiekuna stażu oraz opinią rady rodziców. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do wystawienia oceny dorobku zawodowego w terminie nie przekraczającym 21 dni od chwili złożenia mu przez nauczyciela stażystę sprawozdania z planu rozwoju zawodowego. Następnym krokiem związanym z awansem zawodowym będzie złożenie przez nauczyciela wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego powinien to uczynić w tym samym roku szkolnym, w którym otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.
W opisywanym wypadku wniosek ten należy złożyć do dyrektora szkoły podstawowej. Dokumentacja dołączona do wniosku powinna być zgodna z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2007 r., Nr 214, poz. 1580). Następnie nauczyciel po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej otrzymuje tytuł zawodowy nauczyciela kontraktowego.
W opisywanym przykładzie komisja zostanie powołana przez dyrektora szkoły podstawowej i on jest władny nadać nauczycielowi stażyście stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.Adam Balicki
– pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz