Zatrudnienie nauczyciela, który nabył prawo do emerytury
Odpowiada
19.01.2009PYTANIERozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą nastąpiło dnia 31 sierpnia 2008 r. na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela. Wniosek o przyznanie emerytury został złożony 29 sierpnia 2008 r. Czy mogę podpisać umowę o pracę w niepełnym w wymiarze godzin (8 godzin tygodniowo) z nowym pracodawcą dnia 1 września 2008 r.?
ODPOWIEDŹNauczyciel emeryt (lub ten, który nabył prawa do emerytury i zamierza przejść na emeryturę, więc złożył w związku z tym stosowny wniosek 29 sierpnia 2008 r.)
może być zatrudniony w szkole od 1 września nowego roku szkolnego w wyżej wskazanym wymiarze godzin.
Przejście na emeryturę po ustaniu stosunku pracy nie odbiera możliwości podjęcia dalszego zarobkowania. Jeśli nauczyciel przejdzie na emeryturę po ustaniu stosunku pracy, to przysługiwać mu będzie odprawa emerytalna i dodatkowo odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku z powodu całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły (art. 20 ust.1 KN).


Uzasadnienie


W zadanym pytaniu jest mowa o trzech sytuacjach: pierwszą jest rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela, drugą przejście nauczyciela na emeryturę, trzecią nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą. Wymienione sytuacje nie wykluczają się wzajemnie. Karta Nauczyciela określa, w jakich okolicznościach nauczyciel może przejść na emeryturę. Może on rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek. Ponadto rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1, może mieć miejsce w przypadku:


1) całkowitej likwidacji szkoły,


2) częściowej likwidacji szkoły,


3) zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,


4) zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.


Z treści pytania wynika że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie szkoły, co daje nauczycielowi prawo do odprawy pieniężnej
choćby niezwłocznie podjął inne zatrudnienie. Ponadto nauczycielowi w przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 KN i przejścia na emeryturę (jak ma to miejsce w opisanym przypadku)
przysługuje dodatkowo odprawa emerytalna. Zatem nauczyciel będzie miał prawo do obu odpraw, gdyż są to odprawy niezależne od siebie i przysługują z różnych tytułów.Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 KN oraz odprawa emerytalna należy się nawet wówczas, jeśli bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy, nauczyciel podejmie inną pracę (ma do tego prawo).


Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej, nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej, ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz