Zaświadczenie o niekaralności
Odpowiada
27.10.2008PYTANIECzy z nowo zatrudnionym nauczycielem należy nawiązać stosunek pracy na czas określony dopiero po przedłożeniu przez niego zaświadczenia o niekaralności?


Jeśli takie zaświadczenie zostanie dostarczone później, na przykład 3 września, to, czy umowa musi być podpisana tylko do końca zajęć w roku szkolnym, czy może być zawarta na okres od 1 września do 31 sierpnia.
ODPOWIEDŹZgodnie z art. 10 ust. 8a ustawy Karta Nauczyciela w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.


Przepis ten wszedł w życie dnia 23 sierpnia 2008 r. na mocy ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (DzU z 2008 r., Nr 145, poz. 917).


Jest to doprecyzowanie funkcjonującego już od bardzo dawna art. 10 ust. 5 pkt 4 Karty Nauczyciela, dotyczącego nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym i dyplomowanym na podstawie
mianowania.


Art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela brzmi:


„Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się
na podstawie mianowania, jeżeli:


1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;


2)
ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;


3)
nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;


4)
nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;


5)
posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;


6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.”


Rozpatrując kwestie obowiązku przedkładania przez nauczyciela zaświadczenia z KRK przed nawiązaniem stosunku pracy, należy zwrócić uwagę na art. 10 ust. 8 Karty Nauczyciela. Brzmi on następująco:


„Nie można nawiązać stosunku pracy z nauczycielem, który nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2–5, z zastrzeżeniem ust. 9”.


Wprowadzony przepis ust. 8a wraz z ust. 8 należy
stosować do nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami nowo zatrudnianymi. Na nauczycielu ciąży obowiązek przedłożenia informacji z KRK przed nawiązaniem stosunku pracy, w związku z tym ponosi on koszty z tego tytułu.


Na taką informację oczekuje się od 3 do 7 dni,
należy zatem dać pracownikowi czas na załatwienie sprawy. Jeżeli z przyczyn od niego niezależnych dostarczy on tę informację po 1 września, to ustalenie daty zawarcia umowy o pracę zależy od dyrektora jednostki (zawsze pracodawca może wesprzeć się w takich sytuacjach złożonym przez pracownika oświadczeniem).


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (DzU z 2008 r., Nr 145, poz. 917).


2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz.674).Elżbieta Kaczmarska – edukator samorządowy

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz