Zastępstwo w świetlicy
Odpowiada
14.10.2011
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Czy wychowawca świetlicy zastępujący innego wychowawcę (w czasie jego pobytu na zwolnieniu lekarskim)

w czasie, kiedy nie ma swojego dyżuru w świetlicy, czyli np. gdy zamiast wypracowania 26 godzin tygodniowo pracuje 28, czy ma prawo otrzymać wynagrodzenie za dodatkowe 2 godziny pracy w świetlicy? Wedle interpretacji dyrekcji zajęcia opiekuńczo-wychowawcze są niepłatne, a większa ilość godzin pracy wpisuje się w 40 godzinny wymiar czasu pracy. Czy dyrektor ma rację?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 13, poz. 1650) w ramach czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;

2) inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustalony został w art. 42 ust. 3 KN.

Zgodnie z art. 35 KN przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.

Skoro prawodawca przewidział instytucje doraźnych zastępstw i określił pensum dla poszczególnych stanowisk nauczycielskich, to argument, jakoby zajęcia opiekuńczo-wychowawcze były niepłatne, a większa ilość godzin pracy wpisywała się w 40 godzinny wymiar czasu pracy jest nietrafny. Nauczycielowi można przydzielić doraźne zastępstwa za nieobecnego kolegę powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ale należy mu za nie zapłacić zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz