Zasiłek szkolny
Odpowiada
13.10.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, kto przyznaje i kto wypłaca zasiłek szkolny oraz do kogo składa się dokumenty z tym związane (art. 90c UoSO). Czy w statucie szkoły należy zamieścić taki zapis? Chodzi o art. 98.1. 22 Prawa oświatowego .

Odpowiedź:

Kwestie pomocy materialnej, w tym prawa do zasiłku szkolnego, powinien regulować regulamin udzielania pomocy materialnej obowiązujący w danej gminie. Zatem w tym regulaminie należy szukać odpowiedzi do kogo ubiegać się o zasiłek i informacji kto go wypłaca.

Zgodnie z art. 90f ustawy o systemie oświaty rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Jeżeli chodzi o kwestię zapisów statutowych to art. 98 ust. 1 pkt 22 Prawa oświatowego stanowi, że statut określa formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.

Zatem w tym przepisie chodzi o formy opieki i pomocy uczniom, które oferuje szkoła, a nie organ prowadzący (np. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia; współdziałanie z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniami; itd.).

Podstawa prawna:

  • 90c, art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.),
  • 98 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz