Zasiłek na zagospodarowanie w szkole prywatnej
Odpowiada
15.05.2009PYTANIECzy szkoła prywatna powinna tak samo jak placówki publiczne wypłacać zasiłki na zagospodarowanie?


Czy zasiłek na zagospodarowanie przysługuje też nauczycielowi spełniającemu wszystkie kryteria: pierwsza praca zawodowa, posiadane kwalifikacje, zatrudnienie na pełen etat, uzyskał stopień nauczyciela w przewidzianym czasie, złożył wniosek w wymaganym czasie, ale pracuje w szkole prywatnej?
ODPOWIEDŹUstawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zm.) dotyczy uregulowań prawnych systemu edukacji narodowej, w swoim założeniu ma dać wyraz szczególnej randze społecznej zawodu nauczyciela. Jej zapisy regulują zakres obowiązków, ale i przywilejów zawodowych nauczycieli.


Rozdział 1 ww. ustawy „Postanowienia ogólne” stanowi, kto podlega zapisom ustawy. Artykuł 3 to słownik pojęć, które stosowane są w dalszych zapisach. I tak, ilekroć mowa o nauczycielu, bez bliższego określenia, ustawodawca ma na myśli nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach i placówkach publicznych. Ilekroć z kolei mowa o szkole, bez bliższego określenia, należy czytać: szkoła publiczna.


Tak więc, generalnie, większość zapisów Karty Nauczyciela nie dotyczy placówek niepublicznych i osób w nich zatrudnionych. Jednak w art. 1 ust. 2 pkt 2 można znaleźć informacje, kto jeszcze, w zakresie ściśle określonym, podlega ustawie. Są to, między innymi, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz prawne, niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także przedszkola niepubliczne, niepubliczne placówki i szkoły o uprawnieniach szkół publicznych.


Rozdział 11a „Przepisy szczególne” uściśla, które artykuły ustawy dotyczą konkretnych grup pracowników pedagogicznych. Artykuł 91 b ust. 2 pkt 3 to spis artykułów ustawy dotyczących nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu i placówce niepublicznej w wymiarze co najmniej ½ etatu, a więc posiadającego pełnię praw pracowniczych. Są to:


– art. 6 dotyczący obowiązków nauczyciela;


– art. 9–9i dotyczący awansu zawodowego;


– art. 22 ust. 3 i 4 dotyczące łączenia etatów, ograniczenia zatrudnienia;


– art. 26 dotyczący wygaśnięcia umowy;


– art. 49 ust.1 pkt 2 i 3 dotyczące nagrody Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej;


– art. 51 dotyczący „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”;


– art. 70 a ust. 3, 4 i 6 dotyczące funduszu doskonalenia nauczycieli;


– art. 75–86 dotyczący odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli;


– art. 88 dotyczący emerytur;


– art. 90 dotyczący dodatku kombatanckiego.


Żaden z wyżej wymienionych artykułów nie dotyczy zasad zatrudniania, wynagradzania, czy świadczeń pracowniczych wypłacanych przez zakład pracy.
O sposobie zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia i przynależnych pracownikowi świadczeniach decyduje właściciel placówki lub organ założycielski. Nauczyciele w placówkach niepublicznych mogą otrzymywać wynagrodzenie w każdej wysokości, niezależnie od stopnia awansu zawodowego czy stażu.


Kwestie związane z wypłatą zasiłku na zagospodarowanie reguluje art. 61 Karty Nauczyciela. Nie został on wymieniony w art. 91 b ust. 2 pkt 3, więc nie dotyczy nauczycieli zatrudnionych w placówkach niepublicznych. Jasno więc wynika, że niezależnie od spełnienia warunków wymaganych w Karcie Nauczyciela, jeśli szczegółowe przepisy placówki tego nie regulują,
szkoła prywatna nie ma obowiązku wypłacania zasiłku na zagospodarowanie.Agnieszka Góra – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37, magister filologii polskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz