Zasady przyznawania urlopu uzupełniającego
Odpowiada
03.09.2015
Tomasz Lewicki

Prawnik

Pytanie:

Jestem nauczycielem dyplomowanym, w dniach 14.07–29.07 przebywałam na zwolnieniu lekarskim, czy w związku z tym należy mi się urlop uzupełniający? Jeśli tak, to w jakim wymiarze?

Odpowiedź:

W takiej sytuacji urlop uzupełniający się nie należy. Nauczyciel wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze przekraczającym 8 tygodni, tj. w okresie ferii zimowych oraz ferii letnich, z wyłączeniem tylko dwóch tygodni, w których nie korzystał z urlopu wypoczynkowego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą. Z całą pewnością w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych nie znajdą zastosowania przepisy kodeksu pracy, które w takim wypadku nakładają na pracodawcę obowiązek przesunięcia lub udzielenia urlopu w późniejszym terminie, gdyż jest to sprawa wynikająca ze stosunku pracy, wyczerpująco uregulowana przepisami Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191, ze zm.).

Zasady wykorzystywania urlopów wypoczynkowych zostały opisane w art. 64 i art. 66 Karty Nauczyciela. Niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówce, w której organizacji przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. W wypadku niewykorzystania urlopu w okresie ferii szkolnych (zimowych i letnich) w całości lub części – z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną albo z powodu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego – nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania w tym czasie zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

Nauczyciel może wystąpić z roszczeniem o udzielenie urlopu uzupełniającego dopiero po zakończeniu ferii letnich, czyli wówczas, kiedy będzie możliwe ustalenie prawa do urlopu uzupełniającego. Wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w wymiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego, co potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 września 1998 r., I PKN 298/98, OSNP 1999, nr 18, poz. 584.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz