Zasady funkcjonowania przedszkola niepublicznego
Odpowiada
25.11.2013
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Czy rodzice dzieci z przedszkola muszą być poinformowani o zmianie nauczyciela (pomocy nauczyciela) w grupie?

Czy w części sali przedszkolnej wydzielonej jako łazienka może odbywać się w trakcie zajęć remont? Czy rodzice mają prawo do wglądu w statut przedszkola? Czy tzw. kierownik techniczny ma prawo brać udział w zebraniu rodziców grupy przedszkolnej i kto w ogóle może brać udział w takim zebraniu? Komu dyrektor może udostępnić numer telefonu rodzica dziecka uczęszczającego do przedszkola?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 84 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (t.j.: DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez osobę prowadzącą.Statut szkoły lub placówki powinien określać:1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania;2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;4) organizację szkoły lub placówki;5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki;6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki. Statut placówki niepublicznej reguluje kwestie istotne zarówno dla samej placówki, jak i dla jej wychowanków. Dlatego powinien on być udostępniany rodzicom do wglądu, a postanowienie o nieudostępnianiu go rodzicom jest postanowieniem niezgodnym z prawem. Odnośnie zmiany nauczyciela w grupie – żaden przepis prawa nie nakazuje powiadamiać o zamiarze zmiany nauczyciela rodziców. Powinni oni być powiadomieni o dokonanej zmianie, a nie o planach z tym związanych. W kwestii udziału poszczególnych osób w zebraniach rodziców należy poszukać odniesienia do tej sprawy w statucie szkoły i innych aktach prawa wewnętrznego. Brak jest odgórnego określenia, kto w takich zebraniach może uczestniczyć, jednakże wydaje się, że wychowawca ma prawo poprosić o udział osobę, której udział będzie niezbędny dla poruszanych zagadnień. Działalność każdego przedszkola, każdej szkoły i placówki oświatowej podlega przepisom ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, 5) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Oznacza to, że dyrektor nie ma prawa udostępniać numeru telefonu rodziców osobom, które nie zostały wcześniej upoważnione do przetwarzania danych osobowych (najczęściej wychowawcy danej grupy).

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz