Zakaz wstępu rodziców na teren szkoły
Odpowiada
10.02.2023
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy dyrektor szkoły może wprowadzić bez podstawy prawnej zakaz wstępu rodziców na teren placówki?

Mój syn uczęszcza do oddziału przedszkolnego, który mieści się w budynku szkoły. Dzieci same wchodzą do szatni, a my rodzice nie mamy pewności czy mają tam opiekę. Na korytarzu powinny przebywać dwie nianie, ale przy tak dużej ilości dzieci nie zawszę są.Na początku dyrektor szkoły zasłaniał się pandemią, ale przecież obostrzenia zostały zniesione a my nadal nie możemy wejść. W statucie szkoły nie znalazłam wzmianki o zakazie.

Odpowiedź:

Zakaz wchodzenia do szkoły nie może zostać ustalony w stosunku do rodziców uczniów. Szkoła może wprowadzić zakaz wstępu osobom postronnym w związku z ogłoszeniem określonych stopni alarmowych. Stopień BRAVO wprowadza się w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Ustala bezwzględny zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dla osób postronnych, tj. innych niż: pracownicy, uczniowie, rodzice uczniów (opiekunowie prawni).

Uzasadnienie:

Obecnie w Polsce obowiązuję następujące stopnie alarmowe (od 1 września 2022 r.):

  • drugi stopień alarmowy (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • trzeci stopień alarmowy (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

Szczegółowy zakres przedsięwzięć, do jakich zobowiązane są jednostki administracji publicznej w ramach wprowadzenia stanów alarmowych na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych, określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP.

Jeżeli chodzi o szkoły, to wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAVO umożliwia wprowadzenie zakazu wstępu do przedszkoli i szkół osobom postronnym (pkt I ust. 2 pkt 8 załącznika do ww. rozporządzenia). Rozporządzenie nie definiuje „osoby postronnej”, zatem należy kierować się językowym znaczeniem tego wyrażanie oznaczającego osobę nienależącą do danego grona i niezaangażowaną w jego sprawy, czy też niebiorącą w czymś bezpośrednio udziału (Słownik języka polskiego PWN). Przez osoby postronne należy zatem rozumieć osoby inne niż pracownicy, uczniowie i ich opiekunowie prawni, względnie osoby przebywające na terenie placówki za zgodą dyrektora w zakresie uzasadnionych potrzeb np. pracownicy firm remontowych czy wykonujący inne czynności (usługi) na zlecenie placówki lub inne osoby posiadające umocowanie do wejścia na teren placówki.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021 r. poz. 2234 ze zm.),
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. 2016 r. poz. 1101 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz