Zadania dyrektora szkoły związane z rozpoczęciem roku szkolnego
Odpowiada
27.07.2009PYTANIEJakie zadania do wykonania ma dyrektor szkoły w związku z rozpoczęciem roku szkolnego?
ODPOWIEDŹDyrektor szkoły w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego musi podjąć wiele czynności związanych z przygotowaniem obiektu, dokumentacji, planów i programów. Można je podzielić następująco:


1. Zadania do wykonania w sierpniu.


2. Zadania związane z uroczystym rozpoczęciem roku szkolnego.


3. Zadania do wykonania we wrześniu.Ad 1.


Sierpień jest specyficznym miesiącem w kalendarzu szkolnym – kończy się stary rok (egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe w ostatnim tygodniu ferii letnich, poprawkowy egzamin dojrzałości, powakacyjny przegląd budynku dotyczący BHP), trwają wakacje, ale jednocześnie
mają miejsce intensywne prace związane z przygotowaniem szkoły do nowego roku szkolnego (sierpniowa rada pedagogiczna, zebrania zespołów przedmiotowych, podpisywanie umów z nowymi pracownikami szkoły, prace nad projektami najważniejszych planów i programów obowiązujących w nowym roku szkolnym).Sierpniowa rada pedagogiczna ma na celu zaplanowanie i zatwierdzenie spraw organizacyjnych szkoły, zapoznanie nauczycieli ze zmianami praw, które będą obowiązywały w nowym roku szkolnym, przedyskutowanie i przyjęcie rozstrzygnięć dotyczących pracy szkoły oraz podjęcie niezbędnych uchwał w sprawie:


– zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,


– zatwierdzenia planu pracy szkoły,


– organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,


– organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,


– planu finansowego szkoły,


– wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,


– przydziału nauczycielom zadań.


Dyrektor szkoły musi także przygotować projekt planu nadzoru pedagogicznego i do 15 września przedstawić go radzie pedagogicznej i radzie rodziców.Ad 2.Przykładowy plan uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego


1. Rozpoczęcie uroczystości. Wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego.


2. Powitanie zaproszonych gości nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów.


Przemówienie dyrektora szkoły


(Szczególnie ciepło należy powitać uczniów klas pierwszych i przedstawić im wychowawców. Uczniom klas starszych należy przedstawić nowych nauczycieli)


3. Przemówienia gości.


4. Wyprowadzenie sztandaru.


Po uroczystości uczniowie rozchodzą się do wyznaczonych klas na spotkanie z wychowawcami.Ad. 3Dyrektor we wrześniu powinien:


a) poinformować uczniów i rodziców o:


– obowiązującym statucie szkoły (klasy pierwsze) i jego nowelizacji (pozostali uczniowie),


– obowiązującym wewnątrzszkolnym systemie oceniania,


– obowiązujących przepisach dotyczących egzaminu maturalnego (klasy maturalne),


– programie wychowawczym i programie profilaktyki,


– strategii działań wychowawczych,


– możliwości (w uzasadnionych przypadkach, na podstawie opinii wydanej przez lekarza) uzyskania zwolnienia z zajęć informatyki i wychowania fizycznego,


– wywiadówce mającej odbyć się we wrześniu (wybór rad oddziałowych i rady rodziców) oraz pozostałych terminach spotkań z rodzicami,


– możliwości wyjazdu uczniów na zieloną szkołę,


– deklaracjach związanych z udziałem uczniów w zajęciach dotyczących wychowania do życia w rodzinie (wypełniają rodzice uczniów niepełnoletnich oraz uczniowie pełnoletni),


– dyżurach pedagoga i psychologa szkolnego,


– dyżurach popołudniowych dyrektora szkoły,


– o terminie organizacji giełdy używanych podręczników,


b) przyznać dodatki motywacyjne i sporządzić angaże dla nauczycieli;


c) przypomnieć nauczycielom terminarz związany z awansem zawodowym (do 15 września składanie wniosków o rozpoczęcie stażu, wyznaczenie opiekunów stażu, do 30 września zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego);


d) złożyć sprawozdanie EN-3 do organu prowadzącego o stanie zatrudnienia;


e) przekazać do 15 września do organu prowadzącego w formie elektronicznej bazę danych oświatowych;


f) założyć arkusze ocen dla uczniów klas pierwszych i wydać im legitymacje;


g) opracować do 15 września plan nadzoru pedagogicznego i przedstawić go radzie pedagogicznej i radzie rodziców;


h) wytypować kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta i Nagrody Kuratora Oświaty (kandydatury muszą być zaopiniowane przez radę pedagogiczną i radę rodziców);


i) przypomnieć uczniom klas maturalnych o terminie przyjmowania wstępnej deklaracji maturalnej i wniosków o dostosowaniu egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (do 30 września);


j) przyjąć wnioski o stypendia szkolne;


k) przekazać do OKE informacje dotyczące osób przystępujących do egzaminu zawodowego (do 30 września).


Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DzU z 2004 r., Nr 256, poz. 2572).


2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r., Nr 97, poz. 674).


3. Ustawa z dnia 19 lutego 2004 roku o systemie informacji oświatowej (DzU, Nr 49, poz. 463).


4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU, Nr 46, poz. 432).


5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU, Nr 61, poz. 624).


6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, Nr 83, poz. 562).


7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r., Nr 6, poz. 69).


8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (DzU, Nr 155, poz. 1288).


9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU, Nr 260, poz. 2593).


10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU, Nr 22, poz. 181).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz