Zabranie rady pedagogicznej
Odpowiada
26.08.2011
Lucyna Gromiec

Prawnik

PYTANIE

Czy dyrektor szkoły ma prawo ogłosić zebranie rady pedagogicznej w tym samym dniu na godziny popołudniowe?

ODPOWIEDŹ

Dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje zebrania rady, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o porządku zebrania w terminie ustalonym i zapisanym w regulaminie rady pedagogicznej. Jeżeli w regulaminie rady zapisano, że dyrektor szkoły w razie potrzeby (np. w sprawach nagłych, niecierpiących zwłoki) może zwołać radę w tym samym dniu bez wcześniejszego powiadomienia, to ma do tego prawo. Tak więc dyrektor szkoły nie może dowolnie decydować o terminie powiadomienia – musi stosować się do zapisów regulaminu rady pedagogicznej i tam proszę szukać odpowiedzi na zadane pytanie.

Uzasadnienie:

Z prawa oświatowego, a w tym konkretnym przypadku z Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z art. 40 oraz z art. 43, wynika, iż:

  • rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły;

  • jest powoływana wtedy, gdy w placówce zatrudnionych jest co najmniej 3 nauczycieli;

  • w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie;

  • w zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki;

  • przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły;

  • przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady;

  • zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb;

  • zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;

  • rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista, dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz