Wyznaczanie egzaminu poprawkowego
Odpowiada
03.11.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Dzień dobry, bardzo proszę o rozwianie wątpliwości, co do klasyfikacji rocznej uczniów klas 1-3. Pod koniec maja, tuż po wystawieniu ocen przewidywanych, do mojej klasy trafił uczeń, który został przeniesiony z innej szkoły. Jak się później okazało, uczeń ten, w poprzedniej szkole nie miał żadnych ocen z powodu ogromnej absencji na zajęciach. Po pojawieniu się w naszej szkole, był obecny na zajęciach tylko w jednym dniu. Potem była dwutygodniowa nieobecność. W tej sytuacji nie mogłam ocenić ucznia z powodu tej nieobecności. Dyrektor szkoły zadecydował o egzaminie klasyfikacyjnym. Na zebraniu rady pedagogicznej została wyznaczona data tego egzaminu. W dniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego obył się tenże egzamin, jednak uczeń go nie zdał. Następnie na końcowym zebraniu rady pedagogicznej, dyrektor szkoły zdecydował o wyznaczeniu egzaminu poprawkowego dla tego ucznia. Jak się potem okazało, rodzice tego ucznia przenieśli go do innej szkoły. Egzamin ma się odbyć na dniach. Dyrektor szkoły wymaga napisania protokołu, iż egzamin nie odbył się. Z mojej wiedzy wynika, iż ocena z egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, a egzamin poprawkowy dotyczy uczniów z klas 4-8. - Co powinnam zrobić w tej sytuacji?/ Czy mogę odmówić utworzenia tego protokołu, gdyż (tak jak mówią przepisy prawa oświatowego) egzamin poprawkowy dotyczy uczniów klas starszych? Dyrektor twierdzi, że skoro zostało sporządzone zarządzenie dyrektora w tej sprawie i zostało to powiedziane na ostatnim zebraniu rady pedagogicznej, to trzeba dokończyć to, co się zaczęło. Jednak w moim mniemaniu, jest to złamanie prawa oświatowego. - Czy dyrektor może sam zadecydować o wyznaczeniu egzaminu poprawkowego? Będę wdzięczna za odpowiedź i wszelkie sugestie dotyczące tej sytuacji.

Odpowiedź:

Egzamin poprawkowy dotyczy sytuacji uczniów którzy otrzymali ocenę niedostateczną z zajęć, a nie sytuacji gdzie uczeń jest nieklasyfikowany. Moim zdaniem nie powinno dojść w tym przypadku do egzaminu poprawkowego.

Uzasadnienie:

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, z:

1)         jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2)         jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem że uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Z kolei egzamin klasyfikacyjny dotyczy uczniów którzy nie mogą być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z zastrzeżeniem że uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena została ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Podstawa prawna:

  • 44k. 44l, 44m ustawy z 7 września o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz