Wypadek pracownika szkoły
Odpowiada
26.08.2009


PYTANIE


Co należy robić, jeśli w szkole ulegnie wypadkowi pracownik (nauczyciel, pracownik niepedagogiczny)? Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze?ODPOWIEDŹ


Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu w szkole należy przede wszystkim do dyrektora szkoły. Zanim przejdziemy do ustalenia procedury postępowania powypadkowego, warto przypomnieć podstawowe definicje związane z tematem.Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem:


· podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;


· podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia;


· w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy, w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.


Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się – w zakresie uprawnień do świadczeń – wypadek, któremu pracownik uległ:


· w czasie trwania podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone wyżej;


· w związku z odbywaniem służby w zakładowych i resortowych formacjach samoobrony albo w związku z przynależnością do obowiązkowej lub ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy;


· przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie pracy organizacje zawodowe.


Wypadek w drodze do pracy lub w drodze z pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które pozostawało w bezpośrednim związku z dojazdem (dojściem) pracownika z miejsca zamieszkania do zakładu pracy przed rozpoczęciem pracy lub dojazdem (dojściem) pracownika z zakładu pracy do miejsca zamieszkania – po zakończeniu pracy.


Szczególnie istotny z punktu widzenia postępowania powypadkowego jest podział wypadków wg ich skutków:


· wypadek śmiertelny (w wyniku którego nastąpiła śmierć w miejscu wypadku lub w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku);


· ciężki wypadek (w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, trwała, całkowita lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała);


· wypadek zbiorowy (któremu w wyniku tego samego zdarzenia, uległy co najmniej dwie osoby).W razie zaistnienia wypadku przy pracy, zgodnie z art. 234 Kodeksu pracy – dyrektor szkoły jako pracodawca jest obowiązany przede wszystkim:


1. podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie;


2. zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;


3. niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy;


4. zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku;


5. zastosować odpowiednie środki w celu zapobieżenia podobnym wypadkom;


6. systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.


Dyrektor jako pracodawca dodatkowo jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.


Szereg szczegółowych obowiązków pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU nr 115 poz. 744).


Najistotniejszym obowiązkiem pracodawcy (dyrektora szkoły) w razie zaistnienia wypadku przy pracy jest ustalenie jego okoliczności i przyczyn. W tym celu dyrektor szkoły obowiązany jest powołać
zespół powypadkowy (oczywiście zarządzeniem) w odpowiednim składzie (patrz § 3 ww. rozporządzenia): pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. Jeśli poszkodowany uległ wypadkowi w związku z wykonywaniem umowy zlecenia, umowy o dzieło itp., dyrektor powinien powiadomić właściwy inspektorat ZUS o wszczęciu postępowania powypadkowego.Do zadań zespołu powypadkowego należy:

1. dokonanie oględzin miejsca wypadku;


2. zebranie dowodów dotyczących wypadku (zeznania świadków, fotografie miejsca wypadku itp.);


3. wysłuchanie poszkodowanego (jeżeli stan zdrowia pozwala) – sporządzenie notatki z przesłuchania;


4. zasięgnięcie opinii lekarza co do skutków wypadku;


5. sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku;


6. zapoznanie poszkodowanego pracownika z treścią protokołu powypadkowego jeszcze przed jego zatwierdzeniem (poszkodowany, a w razie jego śmierci rodzina, ma prawo zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń, jak również prawo do wglądu w akta sprawy);


7. zatwierdzenie sporządzonego przez zespół powypadkowy protokołu przez dyrektora szkoły nie później niż w ciągu 5 dni od daty jego sporządzenia;


8. doręczenie zatwierdzonego protokołu powypadkowego poszkodowanemu (w razie jego śmierci rodzinie);


9. Na podstawie protokołu powypadkowego, w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy, sporządza się statystyczną kartę wypadku przy pracy.Protokół powypadkowy dotyczący wypadku śmiertelnego, ciężkiego, zbiorowego dyrektor szkoły ma obowiązek doręczyć właściwemu inspektorowi pracy.


Na wniosek pracownika pracodawca przekazuje do właściwego inspektoratu ZUS dokumentację wypadku ( protokół, pisemny wniosek poszkodowanego, zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 , potwierdzony odpis umowy o pracę, imienne zaświadczenie o odprowadzaniu składki ZUS) w celu ustalenia prawa do świadczenia.


Świadczenia wypadkowe finansowane są ze środków budżetu państwa. Organem przyznającym i wypłacającym je na wniosek poszkodowanego wypadkiem jest ZUS. Warto zwrócić uwagę także na przepis, który stanowi, iż świadczenia nie zostaną przyznane osobie poszkodowanej wskutek wypadku, który nastąpił z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa tej osoby, jak również osobie, która będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, w znacznym stopniu przyczyniła się do spowodowania wypadku.


Podstawa prawna:


1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU z 1998 nr 115 poz. 744 ze zm).


3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (DzU z 2004 nr 227, poz. 2298).


4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2002 r. nr 199, poz.1673).Lucyna Gromiec – konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; prowadzi szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowej, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; współautorka projektu edukacji prawnej społeczności szkolnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Administracji Publicznej; ekonomista.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz