Wynagrodzenie w czasie zwolnienia lekarskiego w okresie ciąży
Odpowiada
29.03.2011

PYTANIE

Obecnie jestem w ciąży i przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jednej ze szkół, w której pracuję otrzymałam nowy angaż z pominięciem pewnych dodatków.


Czy będąc na zwolnieniu lekarskim powinnam otrzymywać dodatek motywacyjny i dodatek opiekuna stażu?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (DzU z 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm.), za czas niezdolności pracownicy do pracy wskutek choroby przypadającej w okresie ciąży, otrzymuje ona 100% wynagrodzenia. Wysokość tego wynagrodzenia będzie stanowiła średnia wynagrodzenia z 12 ostatnich miesięcy. W związku z tym, obliczając wspomnianą średnią uwzględnia się również wymienione przez Panią dodatki. Zgodnie z art. 92 § 4 przywołanej ustawy od 34 dnia nieobecności w pracy pracownicy przysługuje zasiłek chorobowy. Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512) miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru składki w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby w okresie ciąży. Zgodnie z art. 36 ust. 1 przywołanej ustawy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącego pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Z powyższego wynika, że jeżeli otrzymywała Pani wskazane w pytaniu dodatki, to ich wysokość zostanie wliczona do wspomnianych średnich. Najpierw wypłacane one będą przez pracodawcę, a następnie po 33 dniach przez ZUS.

Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży z wyjątkiem przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy i gdy reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyrazi na to zgodę. Nie dotyczy to pracownicy zatrudnionej na okres próbny, nieprzekraczający jednego miesiąca. Natomiast umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Nie dotyczy to umów o pracę na czas określony zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Adam Balicki – prawnik, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz