Wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego
Odpowiada
08.09.2010

PYTANIE

Od września tego roku będę pracować w szkole specjalnej jako nauczyciel wspomagający.


Jest to cały etat 20 – godzin. Chciałabym się dowiedzieć, jakie są zarobki nauczyciela wspomagającego?

ODPOWIEŹ

Wysokość wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego nie jest uregulowana w szczególny sposób, a więc będą tutaj obowiązywały ogólne zasady jego naliczania.

Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.) wynagrodzenie nauczyciela składa się z:

– wynagrodzenia zasadniczego,

– dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,

– wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

– nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków specjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela.

Wynagrodzenie nauczyciela zależy przede wszystkim od podstawy zatrudnienia oraz stopnia awansu zawodowego i poziomu wykształcenia. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów Karty Nauczyciela ich wynagrodzenie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (DzU z 2005 r. nr 22, poz. 181, z późn. zm.). Zgodnie z ostatnią nowelizacją wspomnianego rozporządzenia z dnia 14 lipca 2010 r. (DzU z 2010 r. nr 131, poz. 885) minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września 2010 roku będzie wynosiło:

– w przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym: 2039 zł stażysta, 2099 zł kontraktowy, 2383 zł mianowany, 2799 zł dyplomowany

– w przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera z przygotowaniem pedagogicznym: 1794 zł stażysta, 1838 zł kontraktowy, 2077 zł mianowany, 2437 zł dyplomowany

– w przypadku nauczycieli posiadających tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego języków obcych: 1584 zł stażysta, 1622 zł kontraktowy, 1822 zł mianowany, 2130 zł dyplomowany

– pozostałe wykształcenie: 1363 zł stażysta, 1393 zł kontraktowy, 1552 zł mianowany, 1807 zł dyplomowany.

Ponadto zgodnie z przywołanym wcześniej rozporządzeniem płacowym z 2005 roku prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach, oddziałach, szkołach specjalnych, jak też prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego uznane zostało za pracę nauczyciela prowadzoną w warunkach trudnych (§ 8 pkt 8) lub uciążliwych, jeżeli zostały spełnione przesłanki § 9 ust. 1 pkt 1 przywołanego rozporządzenia. Z tego tytułu, zgodnie z art. 34 Karty Nauczyciela, nauczycielowi należy się dodatek.

Natomiast jeżeli będzie Pani zatrudniona w placówce, w której nie obowiązuje Karta Nauczyciela, a więc podstawą zatrudnienia będą przepisy Kodeksu pracy, to wysokość Pani uposażenia będzie wynikała z zawartej umowy.

Adam Balicki – prawnik, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz