Wynagrodzenia w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie
Odpowiada
24.11.2009

PYTANIE

Mam pytanie dotyczące wynagrodzeń nauczycieli w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie.


Bardzo nurtuje mnie ta kwestia, gdyż pracuję w takiej szkole i nie pamiętam, by kiedykolwiek przyznawano pracownikom podwyżkę. Wynagrodzenia wypłacone są według stawek, a wszelkie prośby o podwyżkę spotykają się z odmową z powodu braku środków na ten cel.


ODPOWIEDŹ

Szkoła publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (w tym stowarzyszenia) lub przez osobę fizyczną, różni się w istotny sposób od szkoły publicznej prowadzonej przez gminę, gdyż:

 1. nie jest objęta uchwalanym przez radę gminy planem sieci szkół, o którym mowa w art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 2. nie ustala się dla niej obwodu;

 3. nie może być jednostką budżetową ani zakładem budżetowym – tutaj zastosowanie ma art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który mówi, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne nie wymienione w art. 79 prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ lub podmiot prowadzący szkołę. W art. 79 nie wymieniono szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia, co automatycznie oznacza, iż szkoły takie prowadza gospodarkę finansową według określonych przez siebie zasad;

 4. nie stosuje się do niej wymogu przeprowadzenia konkursu na dyrektora (art. 36a ust. 3 ustawy o systemie oświaty);

 5. nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w przypadku odwołania dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia (art. 38 ust. 2 ustawy o systemie oświaty).


W związku z powyższym status nauczyciela zatrudnionego w szkole publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie różni się od statusu nauczyciela zatrudnionego w szkołach gminnych, co związane jest z faktem, iż nie wszystkie zapisy Ustawy z dnia 26 stycznia Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) są w takich szkołach stosowane.

Jako że zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o systemie oświaty szkoła, w której pracuje zainteresowany, prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, tym samym nie podlega art. 30 Karty Nauczyciela, który określa wszelkie kwestie związane z wynagrodzeniem nauczyciela, czyli:

 1. z czego się składa wynagrodzenie;

 2. kwestia dodatków do wynagrodzenia;

 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne;

 4. nagród;

 5. wysokości wynagrodzenia zasadniczego;

 6. kwoty bazowej, która określa średnie wynagrodzenie nauczyciela w kontekście posiadanego stopnia awansu zawodowego;

 7. wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.


Reasumując szkoła prowadzona prze stowarzyszanie nie jest zobowiązana do realizowania podwyżek w takim zakresie, jak ma to miejsce w szkołach prowadzonych przez gminę.

Wojciech Melosik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 62.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz