Wyliczenie uśrednienia pensum
Odpowiada
20.10.2015
Krystyna Więcławska-Stysz

Prawnik

Pytanie

Pracuję w szkole ponadgimnazjalnej. W mojej placówce oświatowej istnieje tzw. uśrednienie etatu. Mam dylemat, czy dyrektor słusznie i dobrze wyliczył mi tzw. uśrednienie pensum? Mój przydział tygodniowy zajęć to 24 godziny od 1.09.2015 roku. W tym 8 godzin z klasami IV technikum (4 klasy po 2 godziny tygodniowo) przez pół roku, tj. do 31.12.2015 r. Dyrektor dla klas IV przyjmuje okres nauki 30 tygodni (do 29 kwietnia 2016 r.), oraz 6 godzin (3 klasy po 2 godziny) z klasami III technikum przez okres 34 tygodni. Jednak te klasy w ciągu roku idą na 4-tygodniowe praktyki.

Pozostałe 10 godzin przez okres 38 tygodni mam mieć z pozostałymi klasami. Moje wyliczenia wykazują, iż tzw. uśrednienie powinno być na poziomie 20 godzin tygodniowo. Dyrektor twierdzi, że powinno być to 18,5 godz. Bardzo proszę o pomoc w tej kwestii.

Odpowiedź

Zgodnie z art. 42 ust. 5b Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) nauczyciel, który realizuje tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć zgodnie z ust. 3 i dla którego ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego go tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, powinien nauczać odpowiednio większą liczbę godzin w innych okresach danego roku szkolnego.

Taka sytuacja może być spowodowana np. wcześniejszym zakończeniem zajęć w klasach programowo najwyższych lub na skutek konieczności odbycia przez uczniów praktyk zawodowych.

Średni wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego u nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowi iloraz:

- sumy liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zrealizowanego w poszczególnych tygodniach w roku szkolnym,

- oraz liczby tygodni zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie roku szkolnego.

Przy założeniu, że od 1 września do końca grudnia jest 16 tygodni zajęć, w klasach z praktyką zawodową – 34 tygodnie zajęć, a w całym roku szkolnym – 38 tygodni zajęć, wyliczenie dyrektora jest najbardziej zbliżone do prawidłowego wyniku. Poniżej przedstawiam sposób wyliczenia średniego rocznego wymiaru zajęć.

8 godzin (w klasach IV)       × 16 tygodni  = 128 godzin

6 godzin (w klasach III)       × 34 tygodnie = 204 godziny

10 godzin (pozostałe klasy) × 38 tygodni   = 380 godzin

                                                _________________________

                                                 Razem:           712 godzin

712 godz. / 38 tyg. = 18,73 godz.

Średni roczny wymiar zajęć w tym wypadku wynosi 18,73 godziny.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz