Wyjście do kina
Odpowiada
09.02.2013
dr Adam Balicki

Prawnik

PYTANIE

Czy dzieci niepełnoletnie (15, 16 lat) mogą chodzić do kina same, nie pod opieką nauczycieli?

Oczywiście pod warunkiem wyrażenia przez rodziców zgody na piśmie. Czy jeżeli po projekcji w kinie powinny trwać jeszcze zajęcia w szkole – 2 godziny – uczniowie mogą iść (za zgodą dyrektora) do domu, czy powinni wrócić na zajęcia? Do szkoły jest na tyle daleko, że dojazd zajmuje blisko 2 godziny. Poszukuję w tej sprawie podstawy prawnej.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z przepisem art. 39 pkt 3 ustawy o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Ponadto zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.) – dyrektor szkoły lub placówki zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce, jak też bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami do niej należącymi. Przepis § 13 przywołanego rozporządzenia stanowi, że niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej osoby. Natomiast zgodnie z § 32 przywołanego rozporządzenia – przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły lub placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły lub placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. Wspomniane kryteria powinny być uwzględnione również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.

Zgodnie z przywołanymi regulacjami obowiązki dyrektora szkoły polegają na decydowaniu o tym, w jaki sposób powierzeni mu uczniowie odbywają zajęcia lekcyjne lub wychowawcze, gdzie przebywają podczas nich, a także na zapewnieniu im bezpiecznych i higienicznych warunków podczas wspomnianych zajęć. Obowiązki dyrektora w tym zakresie przede wszystkim będą polegały na właściwej organizacji wyjścia uczniów do kina, czyli oddelegowania właściwej grupy nauczycieli sprawujących opiekę. Podczas samych zajęć dzieci będą pozostawały pod pieczą nauczycieli oddelegowanych do opieki nad nimi. Przy organizacji wspomnianego wyjścia do kina należy wziąć pod uwagę wskazane wyżej przesłanki. Należy również zauważyć, że uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli podczas zajęć szkolnych, a takim będzie w tej sytuacji seans w kinie. Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem byłoby jednak zebranie dzieci w szkole i wyjście do kina razem z wyznaczonymi nauczycielami/opiekunami, gdyż to oni będą ponosili za nie odpowiedzialność również w drodze do kina. Jednakże jeżeli rodzice zostaną poinformowani o ewentualnej zbiórce przed kinem i wyrażą na to zgodę, biorąc jednocześnie na siebie obowiązek zapewnienia bezpiecznego dotarcia swoich dzieci do kina, to moim zdaniem takie rozwiązanie byłoby dopuszczalne.

Również w gestii dyrektora szkoły leży możliwość zwolnienia uczniów od dalszych zajęć lekcyjnych po zakończonym seansie. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za realizację procesu dydaktycznego w szkole, którą kieruje. W swoich działaniach powinien dążyć do tego, aby zajęcia lekcyjne odbywały się zgodnie z podstawą programową i przydzielonym dla każdego oddziału tygodniowym wymiarem godzin dydaktycznych. Jednakże gdy powrót na dalsze zajęcia lekcyjne do szkoły nie jest możliwy, może on podjąć decyzję o takiej organizacji wspomnianego wyjścia do kina, w której uczniowie po zakończeniu seansu udadzą się do domów. Oczywiście o wspomnianym fakcie – wcześniejszym zakończeniu zajęć lekcyjnych – powinni zostać powiadomieni rodzice.

dr Adam Balicki – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor publikacji z zakresu prawa oświatowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz