Wydalenie ucznia z placówki specjalnej
Odpowiada
27.04.2012
Marta Handzlik

Prawnik

PYTANIE

Czy placówka specjalna dla dzieci z upośledzeniem umysłowym ma możliwość wydalenia ucznia, który stwarza zagrożenie bezpieczeństwa innych wychowanków (napady agresji czynnej zakończone kilkukrotnie na oddziale psychiatrycznym). Uczeń jest na stałe wychowankiem domu dziecka i został skierowany do realizacji obowiązku szkolnego do danej placówki.

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm., ostatnie DzU z 2009 r. nr 219, poz. 1705) dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Przepis ten nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami statut szkoły określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów oraz ich prawa i obowiązki, w tym:

– rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary,

– przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

– warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

Najbardziej restrykcyjną karą jest kara skreślenia z listy uczniów. Można ją jednak zastosować tylko i wyłącznie do uczniów, których nie obejmuje już obowiązek szkolny. Jeśli uczeń nadal realizuje obowiązek szkolny, ale istnieją przesłanki przemawiające za tym, aby ucznia przenieść do innej szkoły można to zrobić na wniosek dyrektora szkoły przez kuratora oświaty. Innej możliwości nie ma.

 

Marta Handzlik – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, autorka publikacji z zakresu finansów w oświacie.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz