Wpisywanie tematów w dzienniku lekcji
Odpowiada
11.12.2008
PYTANIECzy istnieje rozporządzenie, które reguluje, jak należy zapisywać tematy lekcji języka obcego w dzienniku? Czy mają one być dwujęzyczne?

ODPOWIEDŹTematy wszystkich prowadzonych zajęć edukacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU, Nr 23, poz. 225 z późn. zm.), są zapisywane w dziennikach lekcyjnych. Zgodnie z § 7.1 rozporządzenia szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik, który stanowi dokumentację przebiegu nauczania. Paragraf 7.3 stanowi między innymi, że
nauczyciel w dzienniku odnotowuje obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych, wpisuje oceny oraz tematy i podpisem potwierdza prowadzenie zajęć edukacyjnych.
Dziennik, jako dokument obowiązujący na terytorium naszego kraju, zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 roku o języku polskim (DzU z dnia 8 listopada 1999 r., Nr 90, poz. 999),
powinien być powadzony w języku polskim. Wynika to z art. 5.1 wspomnianej ustawy. Według tego artykułu podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Ponadto w art. 9 czytamy, że „język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dyplomowych w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych oraz w placówkach oświatowych i innych instytucjach edukacyjnych”.

Reasumując, tematy lekcji, stanowiące dokumentację nauczania, winny być pisane w języku polskim.Katarzyna Wójtowicz – zastępca dyrektora Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz