Wolne godziny lekcyjne
Odpowiada
21.09.2010

PYTANIE

Klasa pierwsza szkoły średniej wyjechała z wychowawcą na wycieczkę. W danym dniu ta klasa miała siedem godzin zajęć lekcyjnych z pięciorgiem nauczycieli.


Czy nauczyciele muszą odpracować te godziny (są w pracy, a nie ma klasy).

ODPOWIEDŹ

Jeżeli godziny lekcyjne, które nie zostały zrealizowane przez nauczycieli z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, są ich godzinami etatowymi, to nie ma potrzeby ich odpracowywania. Praca w ramach pensum, czyli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.), powinna być z góry przewidziana i ujęta w planie organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny oraz przydzielona konkretnemu nauczycielowi. Jeżeli taka godzina nie zostanie zrealizowana z przyczyn niezależnych od nauczyciela, należy mu się wynagrodzenie bez odpracowania wspomnianej godziny. Bez wątpienia wyjazd klasy na wycieczkę stanowi przyczynę niezależną od nauczyciela. Oczywiście w okresie, kiedy klasa przebywa na wycieczce, dyrektor szkoły może przydzielić wspomnianym nauczycielom inne zajęcia w ramach ich czasu pracy. W czasie tym wspomniani nauczyciele pozostają do dyspozycji pracodawcy, czyli dyrektora.

Trochę inaczej może wyglądać sytuacja, jeżeli w wyniku wyjazdu klasy na wycieczkę nauczyciel nie przeprowadziłby zajęć, które zostały mu przydzielone jako godziny ponadwymiarowe. Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, określa w drodze regulaminu szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za wspomniane godziny wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. A więc w opisywanej sytuacji to, czy nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny lekcyjne, które nie odbyły się z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę lub czy będzie musiał je odpracować, powinien uregulować wspomniany regulamin. Jednakże należy zauważyć, że, większości przypadków organy prowadzące uznają niezrealizowane z powodu wyjazdu uczniów na wycieczki godziny lekcyjne, we wspomnianych regulaminach, za przepracowane.

Adam Balicki – pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz