Wniosek o przyznanie pieniędzy na modernizację pracowni przedmiotowej
Odpowiada
23.04.2008PYTANIECzy istnieje możliwość napisania wniosku o przyznanie pieniędzy na modernizację szkolnej pracowni geograficznej (zakup rzutnika multimedialnego, laptopa, pomocy naukowych, map, atlasów itp.)? Gdzie i do kiedy należy składać takie wnioski?
ODPOWIEDŹŚrodki na modernizację szkolnej pracowni geograficznej
(zakup rzutnika multimedialnego, laptopa, pomocy naukowych, map, atlasów itp.) można pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W wypadku
szkół nie ma możliwości napisania wniosku, którego przedmiotem może być tylko zakup sprzętu dla szkoły. Wyposażenie szkoły w sprzęt może być natomiast skutkiem („pobocznym”) realizacji programu rozwojowego szkoły, ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, obejmującego, na przykład dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne czy też zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, itp. Projekt taki jest możliwy do sfinansowania w ramach PO KL, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio­nach”, np. w poddziałaniu 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Należy jednak pamiętać, że środki na zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych
nie mogą przekraczać 10% wartości uzyskanego dofinansowania, a nabycie tych pomocy musi być szczegółowo uzasadnione. Ponadto trzeba wykazać, że sprzęt który chcemy kupić jest niezbędny do realizacji zaplanowanych w ramach projektu działań merytorycznych.


Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do instytucji wybranych przez samorząd danego województwa (najczęściej instytucjami tymi są: Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy, a w nich specjalne departamenty do spraw PO KL). W większości województw ogłoszono już pierwsze konkursy. Część z nich ma charakter otwarty (to znaczy, że środki dostępne będą do wyczerpania alokacji), zatem z opracowaniem projektu, napisaniem wniosku oraz jego złożeniem należy się spieszyć.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz