Waga ocen uzyskanych przez ucznia do średniej
Odpowiada
02.07.2020
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Czy prawidłowe jest to, że w czasie nauki zdalnej waga ocen wynosi tylko 2? Nie ma pozostałych wag. To zaniża średnią. Czy nauczyciel nie może przygotować rożnych form sprawdzania wiedzy, nie tylko notatki? Syn na I półrocze miał 4, na II wychodzi 5, ponieważ otrzymał sześć piątek, to proponowana na koniec jest oceną dobra. Pani wyliczyła, że średnia ważona za cały rok wynosi 4,23, a przecież od 4,51 jest ocena bardzo dobra i, jeżeli chce ocenę bardzo dobrą musi napisać sprawdzian za czas nauki zdalnej. Gdyby nie oddawał prac i tak wyszłaby ocena dobra za cały rok, ponieważ wszystkie piątki w II semestrze mają średnią ważoną 2 i nie mają one wielkiego wpływu na ocenę końcoworoczną. Bardziej zrozumiałe byłoby dla mnie to, że mógłby wykonać jakieś prace z wyższą wagą. Ale pani nie chce się zgodzić. Jedyna opcją jest sprawdzian za ponad 2 miesiące nauki zdalnej. Czy nauczyciel może za czas nauki zdalnej kazać uczniowi, by napisał sprawdzian , by zweryfikować jego wiedzę, mimo że dziecko otrzymało pięć piątek za zadania za czas nauki zdalnej i jedną piątkę przed pandemią? Czy nie może zadać takiego zadania, które miałoby inną wagę niż tylko 2, np. wagę 9?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji należy stosować przepisy statutu. Nie ma podstaw prawnych do ustalania tej sami wagi w nauczaniu zdalnym, jeżeli przed nauczaniem zdalnym były ustalone inne wagi w statucie z uwagi na różne formy weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. Należy wystąpić do dyrektora ze skargą na działanie nauczyciela, ale wcześniej dokładnie zapoznać się ze statutem szkoły i zasadami monitorowania postępów uczniów oraz sposobami weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w okresie nauczania zdalnego ustalonymi przez dyrektora.

Uzasadnienie:

W okresie epidemii szkoła prowadzi działania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jest to sprawa bezsporna. Wynika to z  3a ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.). Zatem dyrektor miał za zadanie ustalić szczególne sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów (np.  karty pracy, quizy, testy online, telekonferencje, rozmowy telefoniczne z uczniami). Było to racjonalne z uwagi na możliwość korzystania z metod i technik kształcenia na odległość w nauczaniu.

Żaden przepis ww. rozporządzenia, ani inny przepis prawa, w szczególności ustawy Prawo oświatowe, czy rozporządzenia MEN z 20 marca 20102 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), które określiło na jakich zasadach to nauczanie zdalne ma funkcjonować  w szkole, nie dało podstaw dla dyrektora do modyfikowania zasad oceniania uczniów określonych w statucie, czy wyłączenia obowiązywania statutu w tym aspekcie. Zatem w zakresie oceniania uczniów, również w okresie nauczania zdalnego, obowiązuje statut szkoły. A skoro tak, to nauczyciel nie może decydować, że wszystkie formy oceniania zdalnego są wagi 2, tym bardziej, jeżeli poza okresem nauczania zdalnego były stosowane różne wagi. Należy jednak posiłkować się zapisami konkretnego statutu szkoły. Zatem w tym zakresie należy wystąpić do dyrektora o sprawdzenie postępowania nauczyciela odnośnie stosowania statutu.

Jeżeli o kwestię sprawdzianu z materiału z którego nauczyciel uzyskał oceny bardzo dobre to nauczyciel nie może ponownie weryfikować, czy wymuszać sprawdzenie wiedzy ucznia z tego zakresu uznając, ze piątka nabyła w czasie nauczania zdalnego ma inną ważność od piątki uzyskanej w nauczaniu stacjonarnym. Należy jednak pamiętać, że ocena końcowa z danego przedmiotu to ocena z całego roku i jeżeli rzeczywiście na podstawie ocen nauczyciel nie ma podstaw do wystawienia wyższej oceny może przeprowadzić sprawdzian.  Odpowiednio wcześniej przed końcem roku (np. miesiąc przed, ale to powinno wynikać z statutu) nauczyciele wystawiają ocenę przewidywaną z danego przedmiotu. I teraz uczeń ma możliwość na zasadach ustalonych w statucie  możliwość poprawy tej oceny. 

Rodzice mają możliwość formalnego zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena z przedmiotu została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen (art. 44 n ustawy o systemie oświaty). Tutaj trzeba wykazywać jakie zasady ze statutu zostały złamane. Informacji  jak proceduralnie będzie wyglądało takie zgłoszenie zastrzeżeń do dyrektora należy szukać w zarządzeniach dyrektora, bo na okres nauczania zdalnego to dyrektor wskazuje jak będą przebiegały te procedury.

Podstawa prawna:

  • 98 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.),
  • 44n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.),
  • 3a ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz