Uzupełnienie różnic programowych
Odpowiada
06.02.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

PYTANIE
Uczeń zmienił szkołę. W gimnazjum, z którego przybył, nie zrealizował w klasie I plastyki i techniki. Aktualnie uczęszcza na technikę z obecną klasą I, ale nie może uczestniczyć w plastyce. Czy ma współpracować indywidualnie z nauczycielem? Jak to udokumentować? Czy powinien zdawać egzamin kwalifikacyjny?

ODPOWIEDŹ
Ucznia gimnazjum do klasy programowo wyższej przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.

Jak zatem z tego wynika, nie ma podstaw do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych uczniowi gimnazjum zmieniającemu szkołę.

Przypadki, kiedy uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych, zostały ściśle określone w rozporządzeniu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Natomiast różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia. Jeżeli do klasy programowo wyższej w gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole tego samego typu, to ewentualne różnice programowe, które mogą wystąpić, uzupełnia się na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia. Należy pamiętać, że nauczyciel musi mieć podstawę do ustalenia śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych. Jeżeli uczeń nie uzupełni różnic programowych, to nauczyciel nie będzie miał takiej podstawy.

Dyrektor powinien tak zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć, aby uczeń przynajmniej w jakimś zakresie mógł uczęszczać na te zajęcia techniki i plastyki z klasą programowo niższą. Dopiero wówczas zaistniałaby podstawa do przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych, gdyż nauczyciele nie mieliby podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu.

Podstawa prawna:§ 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (DzU z 2004 r. nr 26, poz. 232 z późn. zm.);§ 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz