Uzupełnianie dziennika lekcyjnego
Odpowiada
15.10.2015
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

1. Jak należy interpretować zwrot „dołączyć”? Czy wydruk komputerowy z oceną opisową należy do dziennika wkleić, przypiąć, włożyć? 2. Czy do dziennika lekcyjnego można wklejać listę uczniów, dane uczniów i rodziców, czy muszą być wpisane ręcznie?

Odpowiedź:

Powyższe zagadnienie normują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (DzU z 2014 r., poz. 1170 ze zm.) – dalej r.d.p.n. Zgodnie z zapisem § 10 ust. 4 r.d.p.n. w klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne opisowe oceny klasyfikacyjne oraz śródroczne i roczne oceny zachowania, sporządzone komputerowo w postaci wydruku i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

Przepisy nie definiują, co należy rozumieć przez zwrot dołączyć. Jednak w mojej ocenie dołączyć nie oznacza wkleić. Do dokumentacji szkolnej nie należy niczego wklejać ani niczego zaklejać. Zaklejanie jakichkolwiek informacji w dokumentacji przebiegu nauczania jest zabronione (także jako forma poprawienia błędu, usunięcia pomyłki). Sposób dołączenia ocen do dziennika powinien być trwały, tzn. nie wystarczy włożyć pomiędzy kartki dziennika luźnych kartek z ocenami opisowymi. Sposobem na dołączenie ich do dziennika może być wydrukowanie, podpisanie przez wychowawcę, opieczętowanie pieczątką szkoły, włożenie do koperty, opisanie koperty i dopięcie jej do dziennika.

Nie jest również dopuszczalne wklejanie danych lub listy uczniów do dziennika. W tym wypadku przepisy wprost wskazują w § 10 ust. 2 r.d.p.n., że do dziennika lekcyjnego wpisuje się (a nie wkleja) nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne oraz tygodniowy plan zajęć edukacyjnych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz