Uzasadnienie nieprzyznania nagrody dyrektora
Odpowiada
18.01.2022
Dariusz Skrzyński

Prawnik

Pytanie:

Ponad 2 tygodnie temu złożyłam przez sekretariat szkoły pismo do dyrektora z prośba o uzasadnienie nieprzyznania mi nagrody Dyrektora w związku z Dniem Nauczyciela. Obecnie dyrektor jest na wielotygodniowym zwolnieniu lekarskim. Czy w takim razie nie mam prawa do rzetelnej odpowiedzi. Co mam zrobić, jakie są procedury. Jestem wieloletnim nauczycielem języka polskiego i chce, aby dyrektor ustosunkował się do mojego pisma. Będę wdzięczna za opinie i poradę.

Odpowiedź:

Dyrektor nie ma obowiązku informowania o tym, dlaczego nie przyznał nagrody. Być może coś innego wynika z uchwały organu prowadzącego w sprawie nagród.

Uzasadnienie:

Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły określa organ prowadzący szkołę w drodze uchwały. Zwykle pulę zapewnioną w budżecie organu prowadzącego dzieli się w ten sposób, że większością środków dysponuje dyrektor (na nagrody dyrektora szkoły) a pozostałą część przeznaczana jest na nagrody organu prowadzącego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

O przyznaniu nagrody „dyrektora” zwykle decyduje sam dyrektor lub na wniosek np. rady rodziców (zależy to od ustaleń przyjętych przez organ prowadzący). Nagrody najczęściej wypłaca się z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Często organy prowadzące w swoich uchwałach wskazują na zakres kwotowy nagrody dyrektora, w ramach którego dyrektor może dowolnie decydować o wysokości nagrody dla poszczególnych nauczycieli.

 

Nagrody mają charakter uznaniowy i przyznawane są zgodnie z kryteriami ustalonymi przez organ prowadzący. Samo określenie „nagroda” wskazuje, że jest to świadczenie przyznane w uznaniu za wykonywaną pracę, wybitne osiągnięcia itp. Oznacza to, że nagrody nie przysługują automatycznie każdemu nauczycielowi. Jeżeli zatem nauczyciel nie spełnia kryteriów do przyznania nagrody to nie powinien jej otrzymać.

Nagroda nie ma charakteru roszczeniowego, co oznacza że nauczyciel nie może domagać się jej przyznania. Nie mniej jednak pomijanie nauczyciela przy przyznawaniu nagród, w sytuacji gdy spełnia on ustalone przez organ prowadzący kryteria, może zostać uznane za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183b § 1 pkt 2 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

  • 49 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
  • 183b § 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r., poz. 1320).

Komentarze

Dodaj komentarz

Brak komentarzy
Sonda

Czy przypadła Państwu do gustu nowa odsłona "Oświaty i Prawa"?

Stale się rozwijasz i szukasz nowych inspiracji?

Sprawdź ofertę NOE!

To największy w kraju ośrodek rozwijający kluczowe kompetencje nauczycieli


Zobacz
Poznaj naszą ofertę dla nauczycieli
Zobacz